Telefon: +420 384 791 193 | E-mail: skola@zsnovosedlynn.cz
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Vážení rodiče,

na základě dohody se zřizovatelem bude provoz

mateřské školy,

školní družiny

a školní jídelny

v době jarních prázdnin základní školy, pondělí 1. 3. – pátek 5. 3. 2021,

UZAVŘEN.

 

Proběhnou opravy většího rozsahu plánované zřizovatelem.                                                Škola využije dny k sanitárnímu úklidu všech prostor budovy vzhledem k riziku šíření především epidemie Covid19.

 

 1. února 2021                                                                                                              Mgr. Prokešová Eva, ředitel školy

 

....................................................................................................

Informace o organizaci provozu mateřské a základní školy                      s ohledem na vyhlášená opatření v souvislosti s onemocněním        covid 19 platná od pondělí 4. ledna 2021

MŠ PRAVIDLA PROVOZU 1-2021.pdf

ZŠ PRAVIDLA PROVOZU 1-2021.pdf

 

 

..............................................................................................................................................................................................

 Rouška,respirátor či šátek Pokyny z MZČR ke stažení

 Metodika karanténa 14.2 2021.pdf

 

Z pochopitelných důvodů zajištění bezpečnosti Vašich dětí a v souladu s naší i Vaší zodpovědností za ně, žádám rodiče, aby v případě, že chtějí dítě uvolnit ze ŠD v jinou dobu, mimořádně, nebo jiným způsobem než je uvedeno na přihlašovacím lístku do ŠD:

-aby použili přiložený krátký formulář

nebo

-aby Vaše písemné sdělení obsahovalo nutné, platné a čitelné údaje (je dokumentací školy): školu, datum, případně hodinu, celé jméno dítěte, uvedenou z měnu, datum a čitelný podpis rodičů, rodiče

Telefonické oznámení o poslání dítěte ze školy některému ze zaměstnanců není v souladu se zajištěním bezpečnosti dítěte. 

 

 *  Odchody ze školní družiny, žádáme pište na přiložený tiskopis. 

 ZMĚNA V ŠD 2020.pdf

 

 

 

.............................................................................................................................................  

HYGIENICKÁ PRAVIDLA 

 • U vstupu do budovy školy, v každé učebně, v jídelně, v hygienickém zařízení, v ŠD jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně po dobu 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
 • Všechny učebny a ostatní prostory školy budou často intenzivně větrány okny, a to před příchodem žáků, během hodin i přestávek.
 • Je zajištěno bezpečné osoušení rukou jednorázovými papírovými ručníky.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
 • Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.
 • Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci pohybují, dezinfikují se povrchy a předměty (např. kliky dveří, klávesnice, spínače světla…), které používá větší počet osob.

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

 • Žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, škola oddělí od ostatních žáků a zajistí dohled nad nezletilým žákem. Tím bude předcházeno šíření infekčních nemocí.
 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, ale bude těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění zvolí následující postupy:

1) v případě příznaků patrných již při příchodu žáka do školy, nebude tento žák vpuštěn do budovy školy;

2) v případě příznaků patrných již při příchodu žáka do školy bude neprodleně informován  zákonný zástupce o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu;

3) pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole, neprodleně se umístí do předem připravené samostatné místnosti k izolaci od ostatních přítomných ve škole. V izolaci zůstává žák až do odchodu ze školy. Prostor izolace bude udržovaný, dezinfikovaný a přirozeně větratelný oknem, bude vybaven dezinfekčními prostředky. Současně bude informován zákonný zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy, tak aby žák opustil v nejkratším možném čase budovu školy.

 • Zákonní zástupci žáka mají povinnost telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (na základě potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost).
 • Při PCR pozitivním testu žáka nebo zaměstnance školy následuje izolace na dobu minimálně 10 dnů ode dne odběru.

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA ŠKOLY

 • Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS, která sdělí škole další pokyny a rozhodne o dalších opatřeních. V případě, že se ředitelka školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje místně příslušnou KHS.
 • V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření.
 • Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáků zákonné zástupce svých žáků.
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň v jedné třídě. Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
 • Žáci jsou povinni se distančně vzdělávat. Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků.
 • V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole.

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

 • Škola zajistí v rámci možností co nejmenší kontakt žáků (rozloží výdej obědů v delším čase, uspořádání šj).
 • Škola zajistí hygienu a úklid.
 • Dozor ve školní jídelně bude kontrolovat mytí či dezinfekci rukou před vstupem do ŠJ.
 • Ve škole nebude k dispozici celodenní pitný režim, žáci budou mít vlastní, netýká se stravování

Aktualizováno 16. 11. 2020