Telefon: +420 384 791 193 | E-mail: skola@zsnovosedlynn.cz
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola

                                     

 

 

Provoz MŠ je od pondělí 30.11.2020

od 6,30 hod. do 16,00hod.

 

Zůstávají v platnosti současná hygienická a protiepidemická  opatření.

 

 

 

 

 

                                  Pravidla provozu mateřské školy                                                   

     v současné epidemiologické situaci České republiky a v souladu s projednáním
a souhlasem zřizovatele, včetně vyhlášek a doporučení MZ ČR, MŠMT ČR a Vlády ČR

platná od pondělí 19. 10. 2020 do odvolání.

 

1) Dítě je přiváděno pouze jednou dospělou osobou, která použije při vstupu do budovy školy návleky, a která má roušku.

2) Dítě při příchodu do MŠ netrpí příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.)

3) Pokud budou výše uvedené příznaky patrné při příchodu, nebude dítě přijato k docházce do mateřské školy.

4) Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost
a pak teprve je dítěti umožněn nástup do MŠ. (prokázání, že nejde o infekční onemocnění)

5) Při příchodu dítěte do třídy v  mateřské škole, pí učitelka dohlédne na důkladné umytí rukou (20 až 30 sekund) teplou vodou a mýdlem a utření do svého ručníku, který visí pod stejným označením jako uložené věci v šatně.

6) Pokud se vyskytnou příznaky infekčního onemocnění u dítěte během dne, zákonný zástupce je telefonicky na tuto skutečnost upozorněn a musí si dítě vyzvednout v co nejkratším čase.

7) Je potřeba ze strany rodičů minimalizovat shromažďování osob před školou při přivádění a odvádění dětí do MŠ a z MŠ, neshlukovat se v šatně dětí MŠ a plně respektovat požadavky zaměstnanců mateřské školy.

8) V současné době prosíme rodiče, aby dětem do MŠ nedávaly osobní hračky, děti ve třídě využívají pouze hračky, které lze dezinfikovat.

 

Dodržováním výše uvedených pravidel chráníte nejen své děti, ale také sebe a v neposlední řadě i nás zaměstnance mateřské školy.

Děkujeme za pochopení.

 

 

Stravování v provozu

 

- pitný režim po celou dobu pobytu dítěte v MŠ

Svačina                          

ANO

Oběd                              

ANO

Svačinka                        

ANO

 

 

Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory skupiny obyvatel dle MZ ČR, pokud dítě či člen rodiny patří do rizikové skupiny, a přesto se rozhodli o účasti dítěte na vzdělávacích aktivitách a to s tímto vědomím.

 

V Novosedlech nad Nežárkou 27.11. 2020                      Mgr. Prokešová Eva, Kotková Marie

 

 

 

 

 

 Vážení rodiče,

prosíme, sledujte webové stránky školy, kde najdete potřebné informace o rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství
a rozhodnutí zřizovatele a ředitele školy
.

Vše je uvedeno na hlavní stránce  v sekci:

ÚŘEDNÍ DESKA  a  AKTUALITY.

  

Úřední hodiny MŠ:

Pondělí 12,30 - 14,00 hodin

 

Informace k provozu MŠ dle manuálu MŠMT vzhledem ke COVIDU-19

 • Zákonný zástupce přivádí dítě do MŠ a u vchodu provedou dezinfekci rukou, použijí návleky. V případě, že máte prokázáno, že jste na dezinfekci alergičtí, dezinfekci samozřejmě neprovádíte.

 

 • V šatně zákonný zástupce dítě převlékne a nezdržuje se zde.  

 

 • Dítě předáte učitelce a to si odchází umýt ruce dle již naučeného postupu při mytí rukou. Nové děti se správně mýt ruce postupně naučí.

 

 • Do MŠ vstupuje jen jeden zákonný zástupce dítěte nebo jím pověřená osoba. Není dovoleno přivádět s sebou další osoby (teta, babička…), dodržujte, prosím, s námi hygienická stanoviska, která musíme vzhledem k ochraně zdraví dětí a dospělých dodržovat.

 

 • V době předávání dětí (6,30 – 8,00) se nebudou poskytovat informace o dětech. Zákonný zástupce se může dostavit v úředních hodinách MŠ (PO- 12,30 – 14,00 - volejte, prosím, předem). Případně dle předem domluvené dohody s učitelkou – kontakty jsou uvedeny na webových stránkách školy.

 

 • Upozorňujeme zákonného zástupce,  který přivádí dítě v době po 7,45 hod., že opustí prostory budovy školy nejdéle do 8,00 hodin (úklid, uzamčení budovy atd.).

 

 • Omlouvat dítě žádáme pouze písemnou omluvenkou rovněž na webových stránkách školy, v sekci MŠ.

 

 • Rovněž všechny Vaše dotazy prozatím zasílejte elektronicky (marie.kotkova@centrum.cz), omezte, prosím, telefonické dotazy a dotazy během naší práce s dětmi. 

 

 • Zákonný zástupce je povinen aktualizovat všechny Vaše kontakty v MŠ (telefon, e-mail, pojišťovny…), ale i zdravotní stav dětí.

 

 • Aktivity během školního roku nad rámec ŠVP PV se budou konat v případě příznivých epidemiologických podmínek.

 

 • Potřebné informace Vám budeme poskytovat přes webové stránky školy (www.zsnovosedlynn.cz).

 

 • Provoz MŠ je beze změny.

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

                   

                             DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU 

 

V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.

 

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.

 

Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

 

Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.

 

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

 

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:                                        

 

 • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
 • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
 • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
 • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
 • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
 • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

 

 

2.  Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

 

 

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 

 • vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
 • mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
 • mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
 • rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
 • má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla
 • pokouší senapsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)
 • používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
 • spolupracuje ve skupině

 

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 

 • je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)

 • zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)

 • tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím

 • vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)

 • umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)

 • rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)

 • řadí zpravidla prvky zleva doprava

 • používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)

  5.Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

   

  Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:                   

 

 • rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky

 • složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů

 • rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)

 • rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)

 • sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)

 • najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily

 • rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)

 • postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)

 • reaguje správně na světelné a akustické signály

   

  6. Dítě by mělozvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

   

  Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 

 • má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
 • orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
 • porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj.v rozsahu do pěti prvků(pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)
 • rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
 • rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
 • třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)
 • přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)
 • chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
 • rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

 Dítě splňuje tento požadavek, jest

 

 • soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)
 • „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)
 • záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit
 • pamatuje si říkadla, básničky, písničky
 • přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
 • postupuje podle pokynů
 • pracuje samostatně

 

 

 

8.  Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 

 • uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)
 • navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí
 • nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
 • je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)
 • zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny
 • vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
 • ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit
 • k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)
 • je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)

 

 

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 

 • pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení
 • zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.
 • je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí 
 • svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne
 • zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny
 • zná celou řadu písní, básní a říkadel
 • zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)
 • vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
 • hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli

 

 

10. Dítě by se mělo orientovat tam, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)t ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 

 • vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví,

 • zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)

 • ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat

 • má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)

 • přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné

 • má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)

 • chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)

 • zná faktory poškozující zdraví (kouření)

 • uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí

   

   

   

 

 


 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                           

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace k provozu MŠ dle manuálu MŠMT vzhledem ke COVIDU-19

-        Zákonný zástupce přivádí dítě do MŠ a u vchodu provedou dezinfekci rukou. V případě, že máte prokázáno, že jste na dezinfekci alergičtí, dezinfekci samozřejmě neprovádíte.

-         V šatně zákonný zástupce dítě převlékne a nezdržuje se zde.  

-        Dítě předáte učitelce a to si odchází umýt ruce dle již naučeného postupu při mytí rukou. Nové děti se správně mýt ruce postupně naučí.

-        Do MŠ vstupuje jen zákonný zástupce dítěte nebo jím pověřená osoba. Není dovoleno přivádět s sebou další osoby (teta, babička…), dodržujte, prosím, s námi hygienická stanoviska, která musíme vzhledem k ochraně zdraví dětí dodržovat.

-        V době předávání dětí (6,30 – 8,00) se nebudou poskytovat informace o dětech. Zákonný zástupce se může dostavit v úředních hodinách MŠ (PO- 12,30 – 14,00). Případně dle předem domluvené dohody s učitelkou – kontakty jsou uvedeny na webových stránkách školy.

 

-        Omlouvat dítě žádáme pouze písemnou omluvenkou rovněž na webových stránkách školy, v sekci MŠ.

 

-        Rovněž všechny Vaše dotazy prozatím zasílejte elektronicky (marie.kotkova@centrum.cz), omezte, prosím,  telefonické dotazy a dotazy během naší práce s dětmi. 

 

-        Aktualizujte všechny Vaše kontakty v MŠ (telefon, e-mail, pojišťovny…)

 

-        Aktivity během školního roku nad rámec ŠVP PV budou v případě příznivých epidemiologických podmínek.

 

-        Potřebné informace Vám budeme poskytovat přes webové stránky školy (www.zsnovoselynn.cz).