Telefon: +420 384 791 193 | E-mail: skola@zsnovosedlynn.cz
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Školní řád

Školní řád

 

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 

 

 

Vydal:

 

Mateřská škola Novosedly nad Nežárkou

 

Účinnost:

 

Od 1.1.2017

 

Schválila:

 

Ředitelka ZŠ a MŠ – Mgr. Eva Prokešová

 

Závaznost:

 

Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ

Novosedly nad Nežárkou

 

Informace podána:

 

Zákonným zástupcům dětí

 

Počet příloh:

 

0

 

  

  

 

 

Vedoucí učitelka Mateřské školy v Novosedlech nad Nežárkou, v souladu s § 30 odst. 1 Zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vydává tento Školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek  MŠ v Novosedlech nad Nežárkou.

 

 

 

Školní řád byl projednán a schválen na  provozní poradě dne : 23.11.2016

 

 

Podpis řed. ZŠ a MŠ:                                                         Podpis ved. uč. MŠ:

 

 

 

 

 

Obsah:

 

I.                 PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

 

1.      základní cíle MŠ při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a ŠVP

2.      základní práva dětí přijatých ke vzdělávání v MŠ

3.      základní práva zákonných zástupců při vzdělávání

4.      povinnosti zákonných zástupců

 

II.               UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ZÁKONNÝCH

ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V MŠ A PRAVIDLA

VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY

 

5.  změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

6.  upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání

     v MŠ a pro jejich předávání po ukončení vzdělávání

7.  konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dítěte o průběhu jeho 

     vzdělávání a dosažených výsledcích

8  .informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních

     akcích

9.  konkretizace způsobu omlouvání dítěte zákonnými zástupci z každodenního

     vzdělávání a způsobu informování o jeho zdravotním stavu

10. stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole

11. základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se

      zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a s ostatními zákonnými

      zástupci

 

III.           UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ

DÍTĚTE V MŠ

12.    ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti na vzdělávání

13.    ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu MŠ ze strany zákonného zástupce dítěte

14.    ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

15.    ukončení vzdělávání z důvodu neuhrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování

 

IV.           PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

16.    podmínky provozu a vzdělávání v MŠ

17.    vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

18.    školní řád mateřské školy

     

 

 

 

 

 

V.               ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

 

19.    zařízení školního stravování, organizace jeho provoz a rozsah služeb školního stravování

20.    úprava postupu při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v mateřské škole

 

VI.           PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY

ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY  PŘED SOCIÁLNĚ

PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 

21.    péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

22.    zásady bezpečnosti uplatňované při práci s dětmi

23.    ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

VII.        ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY

24.  chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

                  25.  povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem MŠ při jejich  

       pobytu v MŠ 

26.   způsob nakládání s prádlem

 

VIII.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

27.  účinnost a platnost školního řádu

28.  změny a dodatky školního řádu

29.  seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČL. I   PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY
        A VZDĚLÁVÁNÍ

 

 

Zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a jiném vzdělávání (školským zákonem), ve znění pozdějších předpisů, se předškolní vzdělávání stává legitimní součástí systému vzdělávání. Představuje počáteční stupeň veřejného vzdělávání organizovaného a řízeného požadavky a pokyny MŠMT.

 

1.      Základní cíle MŠ při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání

 

1.1  Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání

 

·         Podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku

·         Podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji

·         Podílí se na osvojování základních pravidel  chování

·         Podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte

·         Vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání

·         Napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do ZŠ

·         Poskytuje včasnou speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
a podpůrnými opatřeními

·         Vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí

 

1.2  Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

 

1.3  Při plnění základních cílů vzdělávání a ŠVP PV mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými
v § 2 odst. 1 Školského zákona a řídí se platnou

příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména  pak ustanoveními

Školského zákona a ustanoveními Vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v pozdějším znění
(dále jen „Vyhláška o MŠ“).

 

        2.  Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 

2.1  Každé přijaté dítě má právo

·         Na kvalitní předškolní vzdělávání, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti

·         Na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve Školském zákoně

·         Na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole

 

2.2   Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských

práv a Úmluva o právech dítěte

 

2.3  Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto

Školního řádu

 

         3. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí

 

2.4  Zákonní zástupci dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí ( dále jen „zákonní zástupci“) mají právo

 

·         Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí

·         Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím MŠ týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí

·         Na poradenskou pomoc MŠ nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících
se vzdělávání dětí

 

2.5    Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti

k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl.II „Upřesnění výkonu práv….“ tohoto Školního řádu.

 

4.      Povinnosti zákonných zástupců

 

            4.1 Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinní

·         Zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy

·         Aby dítě 5ti leté a starší řádně plnilo povinnou školní docházku

·         Na vyzvání vedoucí učitelky MŠ ( případně ředitelky ZŠ a MŠ)se osobně zúčastnit  závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte

·         Informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte

·         Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte

·         Oznamovat MŠ údaje o dítěti v rozsahu uvedeném v Školském zákoně pro vedení školní matriky

           

4.2   Další povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání vyplývají

z ustanovení ostatních článků tohoto Školního řádu.

 

4.3  Konkretizace realizace povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí

      a  podrobnosti k jejich výkonu  jsou uvedeny v Čl. II  tohoto Školního řádu.             

 

 

Čl. II   UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

            PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ

            ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY 

 

5.      Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho

Stravování

            5.1  Při přijetí dítěte do MŠ stanoví vedoucí učitelka MŠ po dohodě se zákonnými

                   zástupci  dítěte dny docházky dítěte do MŠ a délku pobytu v těchto dnech v MŠ

                   a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování

                   po dobu pobytu v MŠ

5.2   Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je

nutno tuto změnu opět dohodnout s ved.uč.MŠ a následně s vedoucí školního stravování

                 

6.      Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke
vzdě
lávání v MŠ a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení

vzdělávání

 

6.1  Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do MŠ ( Školní řád) předávají

dítě učitelce MŠ nebo pedagogickému pracovníkovi MŠ ve třídě. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu MŠ nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy samo. V tomto případě by MŠ nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy.

6.2  Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelky MŠ nebo  pedagogického pracovníka MŠ  ve třídě, šatně,  případně na školní zahradě. (Jinak je nutná domluva předem) 

 

            6.3  Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání

při vzdělávání v MŠ, kterou zapíší do Evidenčního listu dítěte a toto pověření platí

na dobu neurčitou a předají vedoucí učitelce písemnou „Plnou moc“ na dobu určitou ( školní rok). Bez písemného pověření  učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než zákonnému zástupci dítěte!!!

 

 

7.      Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu

jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

 

7.1 Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách   

                  a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných na MŠ

                  ve  ŠVP PV.

7.2  Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte - domluvit si schůzku
s učitelkou předem. Při předávání si dítěte není možná konzultace se zákonnými zástupci, učitelka se musí věnovat dětem.

            7.3 Na  společných schůzkách jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech

                  rozhodnutích MŠ týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí.

                  V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka.                  

                  Zákonný  zástupce v zájmu vzdělávání svého dítěte, by se měl společné schůzky

                  vždy účastnit, případně se slušně omluvit.

            7.4 Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s učitelkou MŠ

                  individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky

                  zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

            7.5 Vedoucí učitelka MŠ může vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili

                  k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 

8.      Informování zákonných zástupců dětí o školních a mimoškolních akcích

 

            8.1 Pokud MŠ organizuje akce – výlety, divadla, filmová představení, besídky,

                  plavecký výcvik, dětské dny apod., informuje o tom v předstihu zákonné zástupce

                  dětí  prostřednictvím sdělení na nástěnce v šatně MŠ a na vývěsné tabuli

                  ve vchodu do školy a na webových stránkách školy.

 

 

                 

 

9.      Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci 

z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním

stavu

 

9.1 Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte přivzdělávání v MŠ, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu učitelce MŠ. Není-li nepřítomnost dítěte předem známa, omluví zákonní zástupci dítě neprodleně. Zákonný zástupce omlouvá dítě ústně a telefonicky nejdéle na 3 dny. Na dobu delší použije formulář (omluvenku) na webových stránkách mateřské školy nebo ji předá písemně do MŠ a to do 3 dnů. Dítě s povinnou školní docházkou (5ti leté a starší) musí být omluveno písemně vždy od prvního dne nemoci – opět zákonný zástupce použije formulář na webových stránkách školy nebo předá písemnou omluvenku učitelce..

 

 

9.2  Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v MŠ informuje zákonný

zástupce dítěte učitelku o případných zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

9.3  Zákonní zástupci dítěte informují neprodleně MŠ o každé změně zdravotní

způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv
na průběh vzdělávání dítěte.             

 

10.  Stanovení podmínek pro úhradu úplat v MŠ

 

            10.1 Úhrada úplaty za vzdělávání 

·         V naší MŠ se neplatí školné

 

 

            10.2 Úhrada úplaty za školní stravování

·         Stravné se hradí bankovním převodem, pouze v závažných případech složenkou po dohodě s vedoucí školní jídelny

·         Výše stravného je stanovena Pokynem vedoucí školní jídelny

 

11.  Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném

styku s učiteli MŠ, s pedagogickými a provozními pracovníky, s jinými dětmi docházejícími do MŠ
a s ostatními zákonnými zástupci

 

Při pobytu v MŠ zákonní zástupci

·   Dodržují stanovenou organizaci provozu MŠ a organizaci dne v MŠ

·   Řídí se Školním řádem MŠ

·   Dodržují při vzájemném styku s učiteli MŠ, pracovníky školy, s jinými dětmi  docházejícími do MŠ
a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

 

 

Čl. III  UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ

 

12.  Ukončení vzdělávání z důvodů neúčasti dítěte na vzdělávání

 

Ředitelka ZŠ a MŠ může rozhodnout o ukončení docházky vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v bodech 9.1 až 9.3 tohoto Školního řádu.

 

13.  Ukončení vzdělávání  dítěte z důvodu narušování provozu MŠ ze strany  

      zákonných zástupců 

 

V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená v bodě 11 tohoto Školního řádu, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v MŠ z důvodu narušování provozu MŠ.

 

14.  Ukončení vzdělávání ve zkušební době

 

                   Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v MŠ byla stanovena zkušební doba pobytu

                   a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí

                   nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení

                   vzdělávání takového dítěte v MŠ.

 

 

 

 

15.  Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty

za školní stravování   

 

                  V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené

                   pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování uvedené v bodě

                  10.1 a 10.2 tohoto Školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení

                  vzdělávání dítěte v MŠ z důvodu nehrazení stanovených úplat, po předem

                  písemném upozornění.

 

 

 

Čl. IV    PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

16.  Podmínky provozu a organizace vzdělávání v MŠ

 

         16.1  Mateřská škola má vypracovaný vlastní Školní řád , který vychází              

z konkrétních podmínek školy 

16.2    Provoz mateřské školy  o hlavních prázdninách bývá přerušen po oba dva měsíce.

Informace o omezení provozu o hlavních prázdninách je zveřejněna dva měsíce

předem

V období Vánoc bývá provoz přerušen zpravidla po dobu 1 týdne. Dále bývá provoz MŠ přerušen vždy, když probíhají volna v základní škole – podzimní prázdniny – 2 dny, Velikonoční prázdniny – 2 dny,
jarní prázdniny – 5 dní.

O přerušení provozu bývají rodiče informováni na schůzkách, kde se mohou případně k tomuto tématu vyjádřit.

16.3    Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit i

         v jiném období. Tuto informaci zveřejní ředitelka neprodleně poté, co o omezení

         nebo přerušení rozhodne.

16.4    Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce, související s výchovně  vzdělávací činností školy ( divadla, plavecký výcvik, koncerty, tvořivé dílničky….). O uskutečnění těchto akcí informuje MŠ zákonné  zástupce dětí nejméně jeden týden před jejich zahájením.

17.  Vnitřní režim při vzdělávání dětí

 

17.1Předškolní vzdělávání dětí probíhá podle stanoveného Školního vzdělávacího

programu pro předškolní vzdělávání v následujícím rámcovém denním režimu:

- od 6,15 -  6,30       hygienicko-protiepidemický režim, zajištění vhodného mikroklimatu,
                                 prověření prostor MŠ z hlediska BOZP
-      6,30 - 9,30        spontánní hry  a činnosti dětí, pohybové chvilky, hygiena

                                 přesnídávka, řízená činnost učitelkou

- od 8,00    12,00    povinná školní docházka dětí 5ti letých a starších

-      9,30    -  11,30   pobyt venku                         

-    11,30    -  12,10   hygiena, oběd

-    12,10    -  14,20   hygiena, příprava na odpočinek, pohádka, klid na lůžku,

                                  průběžné vstávání dětí, odpolední svačina

-    14,20    -   16,00  spontánní hry dětí, dokončování činností, odchod dětí

-    16,00   -    16,15  zajištění vhodného mikroklimatu, hygienicko-protiepidemický režim, administrativa

 

·  režimové požadavky vycházejí z potřeb dětí a jejich individuálních požadavků

· stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního rámcového programu a v případě výletů a jiných akcí, konaných mateřskou školou nebo základní školou.

18.  Vnitřní režim školy

         18.1  Docházka dítěte do MŠ – děti přicházejí do MŠ nejpozději do 8,00 hodin.

18.2    Oznámení nepřítomnosti dítěte – zákonný zástupce omlouvá dítě na týž den do

         doby určené Školním řádem mateřské školy, a to osobně, telefonicky,

         elekt.poštou. Na následující dny omlouvá dítě kdykoli v průběhu dne .

18.3    Přijímací řízení do MŠ – dle zákona 564/2004Sb., o předškolním, základním,

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, §34:

·         Termín přijímacího řízení: ředitelka školy stanoví místo, termín  a dobu pro podávání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok – v průběhu měsíce května

·         O termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátů a webových stránek školy

·         Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popřípadě o zkušebním pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout dobu 3 měsíce

·         K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě trvalé bydliště, zařazení dítěte do jiné MŠ.

      Děti, které dosáhly věku 5ti let mají předškolní vzdělávání povinné ze zákona.

·         Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním předpisem (§50 zákon č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví – předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci)

·         O přijetí dítěte, které potřebuje podpůrná opatření rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě registrujícího lékaře pro děti a dorost

·         Dítě může být k předškolnímu vzdělávání přijato i v průběhu školního roku, pokud je volné místo (nesmí být překročena kapacita školy)

 

18.4    Co dítě potřebuje do mateřské školy

·         Vhodné, pohodlné oblečení do třídy

·         Uzavřené pevné přezůvky – bačkůrky

·         Náhradní oblečení na pobyt venku ( v zimě teplé oblečení, v létě kraťasy apod., náhradní spodní prádlo…, rodiče vše uloží na značce svého dítěte)

·         Pyžamo, 1x za tři týdny jej vymění

·         Denně čistý kapesník  nebo 1 papírové kapesníky k uložení v MŠ (celý balíček 20ti kusů)

·         Umělohmotný hrneček – pitný režim

 

 

 

 

18.5    Zdravé dítě v MŠ

·         Do mateřské školy patří dítě pouze zcela zdravé, učitelky mají právo , v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, děti s nachlazením či jinými infekčními onemocněními do MŠ nepřijmout.

·         Zákonní zástupci jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině, veškeré údaje o zdraví dítěte. Po vyléčení infekčního onemocnění dítě do MŠ přijímáme s potvrzením od lékaře, které nám zaručí jeho plné zdraví ( v zájmu zdraví ostatních dětí)

·         Projeví-li se onemocnění během dne, informuje učitelka neprodleně zákonné zástupce dítěte

 

 

 18.6 Oznámení změn

Zákonní zástupci jsou povinni nahlásit změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte apod.

 

              Spolupráce se zákonnými zástupci

·         MŠ spolupracuje se zákonnými zástupci s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí
 a prohloubení vzájemného působení rodiny a MŠ

·         Zákonný zástupce má právo být informován o prospívání dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení

·         Zákonný zástupce se s učitelkami domlouvá o společném postupu při výchově a vzdělávání dítěte

·         Předávání informací zákonných zástupců a učitelek – dle potřeby - schůzky rodičů, předem domluvené schůzky s učitelkou

·         Zákonní zástupci mají právo být včas informováni o všem, co s v MŠ děje

 

 

 

18.7    Stížnosti a oznámení

Stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ podávají zákonní zástupci dítěte u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.

 
Čl. V    ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

 

19.   Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního

         stravování

        

         19.1 Školní stravování v MŠ zabezpečuje školní kuchyně, umístěná v budově školy

                 v přízemí.

                 Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky MŠMT č.107/2005Sb.,       

                 o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé

                 výživy.

19.2    Rozsah stravování lze dohodnout s vedoucí školní jídelny, případné změny sazeb

se uskutečňují vždy k 1. dni v měsíci.

19.3    Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v MŠ má právo odebrat dopolední

přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní kuchyně i tekutiny, které děti během svého pobytu v MŠ konzumují v rámci „pitného režimu“.

19.4    pokud je zákonným zástupcem dohodnutá jiná délka pobytu dítěte v MŠ

         než celodenní, má dítě právo odebrat pouze jídla vydávána v době jeho pobytu.

19.5    V rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v MŠ

         k dispozici  nápoje (čaje, ovocné šťávy, džusy, vodu apod.), které jsou

         připravovány dle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu

         jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v MŠ

         v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

 

20.   Úprava postupu při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v MŠ

 

         20.1  Při omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání z důvodu

                  známé nepřítomnosti podle bodu 9.1 a 9.2 tohoto Školního řádu zajistí MŠ         

automaticky nahlášení této skutečnosti vedoucí ŠJ.  

20.2  V případě, že dítě náhle onemocní apod., nahlásí tuto skutečnost zákonný zástupce

  neprodleně telefonicky nebo e-mailem. Odhlásí-li rodič dítě do 8,00hodiny bude   

  mu stravné odhlášeno již první den nemoci dítěte. Neučiní-li tak, stravné zákonný

  zástupce hradí dle platného zákona o školním stravování.

                  V den, kdy dítě onemocní ( např. v průběhu dopolede) a zákonný zástupce si dítě

                  neprodledleně  vyzvedává z MŠ, má nárok vyzvednout si stravu do vlastních

                  jídlonosičů.

 

 

Čl. VI   PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ

             A JEJICH  OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY
             A
PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ.

 

21.  Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 

         21.1  Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v MŠ vykonávají   

                 učitelé mateřské školy, a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce

                 nebo jím svěřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jím

                 pověřené osobě.

        21.2  K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území MŠ může na jednoho

                 pracovníka připadat nejvýše 20 dětí z běžné třídy.

         21.3 Při specifických činnostech, například sportovních činnostech nebo při pobytu dětí

                 v prostoru náročném na bezpečnost bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další

                 pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je

                 způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole.

 

22.  Zásady bezpečnosti při práci s dětmi

 

22.1    Při vzdělávání dětí dodržují učitelé mateřské školy a  pedagogičtí pracovníci

pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská
a pracovněprávní legislativa.

22.2    Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený

         dohled na bezpečnost dětí, dodržují učitelé MŠ a pedagogičtí pracovníci

          následující zásady:

         1) přesuny dětí při pobytu mimo území MŠ po pozemních komunikacích

·      Děti se přesunují ve skupině, a to nejvýše ve dvojstupech a jsou označeny reflexními pásky

·      Skupina je zpravidla  doprovázena dvěma učitelkami MŠ, z nichž jedna je na začátku skupiny a druhá na jejím konci

·      Skupina k přesunu využívá především chodníků

·      Vozovku přechází skupina pouze na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je dovoleno pouze, když není vyznačen přechod pro chodce, dovoluje-li to dopravní provoz a učitelka MŠ nebo pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti skupiny

·      Při přecházení vozovky používá učitelka MŠ nebo pedag.doprovod zastavovací terč

 

                  2)  pobyt dětí v přírodě

·    Využívají se pouze známá bezpečná místa

·    Učitelé MŠ nebo pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci
a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, velké ostré kameny apod.)

·    Při hrách a pohybových aktivitách učitelé MŠ nebo pedag.pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství

 

                  3)  sportovní činnosti a pohybové aktivity 

·         Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu školy, kontrolují učitelé MŠ a pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného nářadí a náčiní kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost

·         Učitelé MŠ a pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

 

 

                  4)  pracovní a výtvarné činnosti

·         Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit, jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají práci s těmito nástroji výhradně učitelé MŠ nebo pedagogičtí pracovníci školy – děti používají nůžky  a nože výhradně
 a pouze zakulacené. 

                  5)  opatření při úrazu

                                      Všichni zaměstnanci školy jsou povinni okamžitě poskytnout první

                                      pomoc při jakémkoliv úrazu, v případě potřeby zavolají lékařskou

                                      pomoc. Zároveň jsou povinni neodkladně informovat ředitelku školy                       

                                      a  zákonné zástupce dítěte.

                                      Každý, i drobný úraz bude zaznamenán do knihy úrazů. U úrazů, kde

                                      bylo nutné ošetření lékaře, vyplní učitelka „Protokol o úraze“ a předá

                                      ředitelce školy k dalšímu řízení.

 

 

23.  Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,

nepřátelství nebo násilí  

 

         23.1  Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně

                  vzdělávací působení na děti předškolního věku, zaměřené na zdraví způsob života.

                  V rámci ŠVP jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a

                   schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamování s nebezpečím

                   drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti ( počítače, televize,

                   video) patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného

                   chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 

         23.2  V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí

                  učitelé MŠ a pedagogičtí pracovníci pozorování vztahů mezi dětmi ve třídním

                  kolektivu s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich

                  počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, popřípadě za pomoci

                  školských poradenských zařízeních.

 

         23.3  Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního

                  klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učiteli MŠ a mezi učiteli MŠ

                  a zákonnými zástupci dětí.

 

 

Čl.  VII   ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

24.  Chování dětí při zacházení s majetkem MŠ v rámci vzdělávání

 

                  Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v MŠ zajišťují učitelé MŠ, aby

                  děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími

                  potřebami a nepoškozovali ostatní majetek mateřské školy.

 

 

 

 

 

25.  Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem MŠ při jejich

pobytu v mateřské škole.

 

                  Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte
                  a předání dítěte učitelce. Rovněž tak i v odpoledních hodinách zákonní zástupci dítě vyzvednou z MŠ,
                  převlečou a nezdržují se v prostorách MŠ. Při vyzvedávání dítěte ze školní zahrady předá učitelka dítě   
                  zákonnému zástupci a ten se na školní zahradě nezdržuje. Vždy po předání dítěte učitelkou zákonnému
                  zástupci, nenese učitelka ani škola již žádnou zodpovědnost za dítě.

 

                   Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni

                   chovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ a v případě, že zjistí jeho

                   poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně učitelce MŠ 

                   nebo pedagogickému pracovníkovi školy.

 

26.  Způsob nakládání s prádlem

 

·         Způsob praní prádla – vlastní praní ve škole

·         Výměna prádla: Ručníky – 1 x týdně

                                 Lůžkoviny – 1 x za tři týdny 

                                 Pyžamo – 1 x za tři týdny si jej děti nosí na vyprání

                                           domů   

·         V případě potřeby se výměna prování ihned

·         Výměnu prádla zajišťuje provozní zaměstnanec v určených termínech

·         Použité prádlo je uskladňováno do PVC pytlů, odneseno do skladu použitého prádla a v co možná nejkratší době vypráno

 

 

 

Čl.  VIII    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

20.  Účinnost a platnost Školního řádu

 

    Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1.1.2017.

 

 

 28. Změny a dodatky Školního řádu

 

    Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto Školního řádu mohou být provedeny pouze

    písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni

    učitelé MŠ, pedagogičtí a provozní zaměstnanci MŠ a budou o nich informování zákonní

    zástupci dětí prostřednictvím nástěnky ve vchodu školy a na webových stránkách MŠ.

 

 

29. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se Školním řádem    

 

         29.1  Seznámení zaměstnanců se Školním řádem zabezpečí zaměstnavatel na

                  pedagogické a provozní poradě konané v přípravném týdnu před zahájením

                  nového školního roku.

         29.2  Nově přijímané zaměstnance seznámí zaměstnavatel se ŠŘ při nástupu do práce.

         29.3  S obsahem Školního řádu se zákonní zástupci dětí seznámí na první schůzce

                  rodičů. Jeden výtisk školního řádu bude viset na nástěnce ve vstupu do školy –

                  nástěnka MŠ.