Telefon: +420 384 791 193 | E-mail: skola@zsnovosedlynn.cz
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Vnitřní směrnice

Vnitřní směrnice

 

Vnitřní směrnice pro stanovení kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

I. Úvodní ustanovení

 V souladu s ustanovením § 165 odst. 2 písm. b) a § 34 odst. 3 Zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje ředitel školy o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

 

II. Všeobecné podmínky

Ředitel  školy rozhoduje o přijetí ( nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání ve správním řízení.   
 O přijetí dítěte s podpůrnými opatřeními  rozhodne na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, případně také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost ( §34 odst.6 zákona č.561/2004Sb.), ve znění pozdějších předpisů.

Zápis do mateřské školy probíhá v měsíci květnu od 2.5. - 16.5.

Kapacita mateřské školy je 25 dětí.

Přednostně jsou do mateřské školy přijímány děti ze spádové obce a místních částí.

 

III. Podání žádosti k přijetí

 

Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte do mateřské školy předchází podání žádosti o přijetí:

 •  Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si mohou zákonní zástupci  vyzvednout
   u vedoucí učitelky MŠ nebo vytisknou na www stránkách školy – www. zsnovosedlynn.cz - sekce MŠ

 • Vyplněné žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání mohou zákonní zástupci zasílat poštou v průběhu roku nebo je osobně předat vedoucí učitelce MŠ. Svou žádost mohou podat zákonní zástupci nejpozději v den vyhlášení zápisu. Veřejnost je o tomto dni informována prostřednictvím nástěnek ve škole, plakáty, uveřejněním v místním spisku obce a na www stránkách školy.

 • K žádosti zákonný zástupce přiloží kopii rodného listu. 
 • Na přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nemá vliv datum doručení žádosti.

 • Vyplnění žádosti věnujte řádnou pozornost, vyplňte vše potřebné a doložte žádané doklady. 

 

 

 Ředitel ZŠ a MŠ v Novosedlech nad Nežárkou, stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování  na základě ustanovení § 165 osdt.2 písm. b) Zákona  č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, což je 25 dětí.

 

 IV. Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

- Zdravotní způsobilost dle § 50 zákona č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. ( Netýká se neočkovaného dítěte, které vykonává povinné  předškolní vzdělávání a viz. odstavec III.).

 Přednostní  přijetí dětí :

 • Děti s povinnou předškolní docházkou a děti s odkladem školní docházky

 Zvýhodněná kritéria:

   • Děti s trvalým pobytem v obci a místních částech obce, přednostně pak děti 5ti leté a starší

   • Upřednostnění dětí starších tří let - zohlednění zaměstnání zákonných zástupců, přednostně děti s trvalým bydlištěm ve spádové obci a místních částech obce

   • Děti s trvalým pobytem v obci a místních částech, které dovršily nejméně věku tří let k 31.8. 2021  

   • Děti s povinnou předškolní docházkou z ostatních obcí s přihlédnutím na kapacitu mateřské školy.

   • Děti mladší tří let v případě volné kapacity a děti mimo trvalé bydliště v obci a místních částech obce.

 

   Žádost s příslušnými doklady bude doručena vedoucí učitelce mateřské školy nebo na ředitelství školy  nejpozději do 16.5.2022.

 

 

V. Účinnost rozhodnutí přijetí

Účinnost rozhodnutí vydává ředitel  školy  na dobu:

 1. Neurčitou bez stanovení zkušební doby pobytu dítěte v MŠ

2. Se stanovením zkušebního pobytu dítěte v MŠ, jehož délka nesmí přesáhnout tři měsíce.

 

VI. Odhlášení dítěte z předškolního vzdělávání

 

Pokud zákonný zástupce odhlásí dítě z docházky do mateřské školy, učiní tak písemně vyplněním příslušného formuláře - ke stažení na webových stránkách školy - sekce MŠ. 

 

 

VII. Závěrečná ustanovení

 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka školy brát v úvahu výše uvedená kritéria
v souladu s dodržením celkové kapacity školy uvedené v rejstříku škol.

 

VIII. Účinnost

 

Tato kritéria byla projednána a schválena na pedagogické poradě a  nabývají účinnosti dne ...