Telefon: +420 384 791 193 | E-mail: skola@zsnovosedlynn.cz
Drobečková navigace

Úvod > Školní družina > Základní informace

Základní informace

Počet dětí 2020/2021

           41 

Vychovatelka

Němcová Marie

 

MATERIÁLNÍ  VYBAVENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní družina je  jedna velká místnost, která se dělí na dvě části - herna a pracovna.

Herna : slouží k odpočinku, velká postel s úložným prostorem, plno stavebnic a her, hrací koberce

Pracovna : pracovní stoly a židle, moderní nábytek, skříňky na pracovní materiál, počítače

Dále školní družina využívá : 

Zahrada : kryté pískoviště, místnost pro hračky a pomůcky ke hraní, prolézačky, houpačky a sestava Rudolf, hřiště na fotbal a ostatní míčové hry

Tvořivá dílna: stoly a židle, veškerý materiál k práci, hrnčířský kruh (práce s hlínou)

Tělocvična: nově opravená, pomůcky pro tělesnou výchovu

Okolí školy: louky, lesy, rybníky - vhodné místa pro výchovné, vzdělávací i rekreační vycházky 

ORGANIZACE REŽIMU DNE

Provozní doba školní  družiny je od pondělí do pátku a to od 6,30 hod. - do 16,00 hod.

6,30 hod. - 7,45 hod.  - 8,00 - ranní hry , přesun dětí do jednotlivých tříd

11,45 hod.  - převzetí dětí ze školy do školní družiny

12,10 hod. - odchod na společný oběd, hygiena

12,30 hod. - u některých dětí začíná odpolední vyučování, ostatní dětí :

12,30 hod. - 13,00 hod. - odpočinková činnost

13,00  - 14,30 hod. - výchovně vzdělávací činnost : estetická, splečensko- vědní, dramatická, hudební,pracovní, přírodovědná, sportovní činnost

Oblasti: Místo, kde žijeme, Člověk a jeho svět, Lidé kolem nás, Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví

Finanční gramotnost, Dopravní výchova, Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí,

Korupce, Sexuální výchova,Obrana ČR,Mediální výchova

14,30 - 15,00 hod. - pobyt venku, tělocvična, volné hry

                                  - příprava na vyučování dle potřeby žáků a rodičů

15,00 -16,00 hod. - odchody dětí ze školní družiny dle přihlášek, rekreační č., stolní hry, úklid

STRAVOVÁNÍ

Stravování dětí je zajištěno ve školní jídelně, která je součástí školy a nachází se přímo v budově školy.

9,45 - 10,00 hod. svačina pro všechny děti základní školy

12,10, - 12,30 hod. společný oběd

Dozor ve školní jídelně vykonává vychovatelka.

V průběhu celého dne je dodržován pitní režim  - várnice v jídelně a na chodbě školy.

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ

1. Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování dětí ve školní družině zajišťuje vychovatelka.

2. O zařazení dítěte do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.

3. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci dítěte přihlášeného k pravidelné docházce do školní družiny, sdělí vychovatelce rozsah docházky a způsob odchodu dítěte ze školní družiny. Tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti dítěte ve školní družině, odchylky od docházky dítěte nebo pokud má dítě odejít ze školní družiny jinak, či s jinou osobou než je uvedeno na zápisním lístku, sdělí tuto skutečnost písemně.

CHOVÁNÍ DĚTÍ

1. Dítě bez vědomí vychovatelky školní družinu neopouští.  Za dítě, které bylo ve škole a do školní družiny se nedostavilo, vychovatelka nezodpovídá.

2. Doba pobytu dětí ve školní družině se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.

3. Ve školní družině se dítě řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a řádem pro školní družinu, které jsou v budově školy.

4. Na hodnocení a klasifikaci chování dětí ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, tj. udělování výchovných opatření, případně klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení. Pokud dítě soustavně narušuje školní řád a řád školní družiny, může být rozhodnutím ředitelky ze školní družiny vyloučen.