Menu
Základní škola a mateřská škola Novosedly nad Nežárkou
Základní škola
a mateřská škola Novosedly nad Nežárkou

Informace pro rodiče

Žáci základní školy vstupují do budovy a odcházejí z budovy BEZ DOPROVODU RODIČŮ.

 

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

PRAVIDLA PRO VÝUKU A HYGIENICKÁ PRAVIDLA

 

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 bylo výrazně poznamenáno opatřeními souvisejícími s pandemií nemoci covid-19. Po většinu tohoto období byla zakázána osobní přítomnost  žáků ve školách a vzdělávání bylo realizováno distančními metodami. Chci Vám poděkovat za spolupráci, bez které bychom nemohli školní rok řádně ukončit.

Nyní je před námi nový školní rok 2020/2021 a záměrem MŠMT je umožnit průběh výuky a dalších školních aktivit v co největším rozsahu. Bude ale nutné respektovat závazná pravidla, preventivní a protiepidemická opatření i s ohledem na aktuální situaci v průběhu školního roku.

Dovolte, abych Vás všechny seznámila se základními opatřeními Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (MZd).

 • Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách.
 • Od 1. září 2020 se zavádějí plošná opatření pouze prostřednictvím mimořádných opatření MZd.
 • Zákonní zástupci poskytnou třídním učitelům aktuální kontakty při zahájení školního roku prostřednictvím Žákovské knížky, včetně přihlášek do ŠD a nástupu do MŠ.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Pobyt zákonných zástupců žáků základní školy a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen a minimalizován:                                                                                                                              
  -při příchodu žáka do školy bez vstupu zákonného zástupce,                                                                          
  -při převzetí žáka bez vstupu zákonného zástupce do budovy,                                                      
  -výjimkou jsou konzultace s pedagogy a ředitelem školy, kdy bude předem naplánovaná schůzka, přednostně v konzultační hodiny jednotlivých pedagogů, zákonný zástupce má roušku.
 • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 bude škola postupovat podle pokynů KHS a bude dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví. O konkrétních opatřeních bude škola zákonné zástupce a žáky informovat.
 • Povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách se netýká škol.
 • U semaforu 2. stupně pohotovosti KHS zavede povinnost nošení roušek ve společných prostorách školy a školských zařízení.
 • Zakazují se hromadné akce s účastí přesahující ve stejný čas 1 000 osob, koná-li se akce převážně venku, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech. Při akcích s účastí nad 100 osob, konaných ve vnitřních prostorech, je pak zakázán pohyb bez ochranných prostředků dýchacích cest.
 • U vstupu do budovy školy, v každé učebně, v jídelně, v hygienickém zařízení, v ŠD jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně po dobu 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
 • K 1. září 2020 se mohou všichni žáci ve společných prostorách pohybovat bez roušky, tato situace se může změnit na podkladě vážnosti situace s onemocněním COVID-19, a také s ohledem na nařízení příslušných orgánů.
 • Všechny učebny a ostatní prostory školy budou často intenzivně větrány okny, a to před příchodem žáků, během hodin i přestávek.
 • Je zajištěno bezpečné osoušení rukou jednorázovýmipapírovými ručníky.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
 • Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.
 • Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci pohybují, dezinfikují se povrchy a předměty (např. kliky dveří, klávesnice, spínače světla…), které používá větší počet osob.
 • Platí obecná doporučení Ministerstva zdravotnictví podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semafor.

Kroky školy v případě podezření na výskyt COVID-19

 • Žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, škola oddělí od ostatních žáků a zajistí dohled nad nezletilým žákem. Tím bude předcházeno šíření infekčních nemocí.
 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, ale bude těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění zvolí následující postupy:
   

1) v případě příznaků patrných již při příchodu žáka do školy, nebude tento žák vpuštěn do budovy školy;

2) v případě příznaků patrných již při příchodu žáka do školy bude neprodleně informován  zákonný zástupce o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu;

3) pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole, neprodleně si žák nasadí roušku a umístí se do předem připravené samostatné místnosti k izolaci od ostatních přítomných ve škole. V izolaci zůstává žák až do odchodu ze školy. Prostor izolace bude udržovaný, dezinfikovaný a přirozeně větratelný oknem, bude vybaven dezinfekčními prostředky. Současně bude informován zákonný zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy, tak aby žák opustil v nejkratším možném čase budovu školy.

 • Zákonní zástupci žáka mají povinnost telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (na základě potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost).
 • Při PCR pozitivním testu žáka nebo zaměstnance školy následuje izolace na dobu minimálně 10 dnů ode dne odběru.

Výskyt onemocnění COVID-19 u žáka školy

 • Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS, která sdělí škole další pokyny a rozhodne o dalších opatřeních. V případě, že se ředitelka školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje místně příslušnou KHS.
 • V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření.
 • Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáků zákonné zástupce svých žáků.
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň v jedné třídě. Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
 • Žáci jsou povinni se distančně vzdělávat. Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků.
 • V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole.
 • Škola zajistí v rámci možností oddělení a co nejmenší kontakt různých skupin žáků (rozloží výdej obědů v delším čase).
 • Škola zajistí hygienu a úklid.
 • Dozor ve školní jídelně bude kontrolovat mytí či dezinfekci rukou před vstupem do ŠJ.
 • Nebude umožněn samoobslužný výdej.
 • Ve škole nebude k dispozici celodenní pitný režim, žáci budou mít vlastní, netýká se vlastního stravování
 • Při příjezdu žáků ze zahraničí se vedení školy bude řídit pravidly nastavenými semaforem, který stanoví seznam zemí podle míry rizika nákazy a pravidla z toho vyplývající.

V Novosedlech nad Nežárkou 31. srpna2020                                     Mgr. Prokešová Eva, ředitel školy

S platností od 1. září 2020


 

Prohlížejte dětem hlavičky

Informace jak bojovat s výskytem vší 

Základní škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Aktuální počasí

dnes, sobota 27. 11. 2021
mírné sněžení 3 °C -3 °C
neděle 28. 11. mírné sněžení 3/-2 °C
pondělí 29. 11. mírné sněžení 1/-4 °C

Omluvenka ZŠ

Omluvenka MŠ

Omluvenka ŠD

PROJEKTY, SPONZOŘI