Telefon: +420 384 791 193 | E-mail: skola@zsnovosedlynn.cz
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Zpráva o činnosti MŠ

Zpráva o činnosti MŠ

 

 

Zpráva o činnosti mateřské školy
v Novosedlech nad Nežárkou
za školní rok 2017/2018

 

 

 

 

Obsah:

 1. Základní údaje o škole

 2. Hodnocení koncepčního záměru školy

 3. Hodnocení  prostředků k dosažení cílů
  -  ŠVP PV
  -  Podmínky vzdělávání
  -  Přílohy
  -  Mimoškolní aktivity

 4. Hodnocení evaluačního procesu      


                                                         Dne:

   

   

1. Základní údaje o škole:

Název: ZŠ a MŠ Novosedly nad Nežárkou
             Novosedly nad Než. 112, 378 17
             IČO: 70985120

Ředitel školy: Mgr. Eva Prokešová
Vedoucí učitelka MŠ: Marie Kotková
Učitelka mateřské školy: Ivana Vacková
Školní asistent v MŠ: Veronika Farová

Kontaktní údaje:
- tel.: 384791193
- e-mail:
skola@novosedlynn.cz
- www stránky:
www.zsnovosedlynn.cz

 

 

2.     Hodnocení koncepčního záměru školy

Od školního roku 2017/2018 pracujeme dle nového Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Podtext našeho ŠVP PV zní „ Chceme si hrát, učit se a smát, do korálků poznání navlékneme nit, aby malý človíček mohl šťastně žít“. Pomyslnými korálky dítě postupně nachází svou cestičku ke vzdělávání.

Všichni zaměstnanci MŠ se snažili, aby se děti v mateřské škole cítily co nejlépe, aby byly spokojené. Děti chodily
do školky rády, nevznikaly žádné větší konflikty. V letošním roce nově nastupující děti dobře zvládly i adaptaci na nové prostředí. Komunikace probíhala vzájemně mezi dětmi, mezi dětmi a učitelkami a zaměstnanci školy.

Naší snahou bylo usměvavé a spokojené dítě, které se umí samo rozhodnout, bude přijímat další informace a bude komunikovat s ostatními.

Rozvíjeli jsme osobnost dítěte po stránce fyzické, psychické a sociální. Děti si osvojovaly základní morální hodnoty, poznatky, schopnosti a dovednosti důležité pro rozvíjení vztahů s druhými lidmi. Byly vedeny k rozvoji samostatného myšlení, k odpovědnosti za své chování a jednání. Většina dětí je schopna samostatně jednat a přijmout za své jednání odpovědnost. Děti získaly základy pro další vzdělávání.

 

 

 

 1. Hodnocení prostředků k dosažení cílů

   

  ŠVP PV – vzdělávací obsah

 • ŠVP PV byl vypracován učitelkami v souladu s RVP PV, je přizpůsoben naším potřebám, potřebám dětí
  a podmínkám školy.  Je jej možné upravovat a doplňovat dle nahodilých podmínek.

 • Je rozpracován do pěti základní IB, které jsou dále rozpracovány do týdenních nebo čtrnácti denních témat –
  do třídního vzdělávacího programu.

  Každý IB obsahoval charakteristiku bloku, záměry, očekávané kompetence, témata. Ve vzdělávací nabídce jednotlivých témat byla využita spousta pestrých činností, zaměřených na pohybový rozvoj, na estetický rozvoj, na rozvoj komunikativních dovedností atd. Z každého tématu byly zpracovány krátké postřehy, které slouží
  pro evaluační činnosti.

   

  Vzdělávací obsah:

  Dítě a jeho tělo

 •  Většina dětí má správné držení těla, dobrou kondici, pohyblivost, rychlost, zvládají základní pohybové dovednosti, prostorovou orientaci a pohyb v terénu. Napodobují pohyb dle vzoru s větší či menší úspěšností.  Některé děti sladí pohyb s hudbou, jiné pouze s doprovodem učitelky, sladí pohyb se zpěvem.

 • Upřednostňují pravou či levou ruku při kreslení, ale i ostatních činnostech. Málo dětí zvládá správný úchop grafického materiálu. Dle svých možností vedou děti stopu tužky při kresbě, napodobí základní geometrické tvary. Zvládají jednoduché výtvarné činnosti, přípravu a úklid pomůcek s dopomocí, stříhání, modelování….

 • V oblasti sebeobsluhy se většina starších dětí dokáže o sebe postarat, některé se umí i upravit, zvládají běžné denní úkony.

 • Mají povědomí o významu péče o své zdraví a o čistotu, znají části lidského těla
   a pojmenují i některé životně důležité orgány. Většinou dodržují základní pravidla chování se na chodníku
  a na ulici, rozumí světelné signalizaci, rozumí některým dopravním značkám. Děti mají povědomí o zásadách bezpečného chování – následky neuposlechnutí rodičů či učitelek – úrazy, odmítnout pokyny neznámých osob, přivolat pomoc, předcházet nebezpečí.

                      

             

 

             Dítě a jeho psychika

 

               Jazyk a řeč

 • Značný důraz byl kladen na rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, komunikativních dovedností

  a osvojení si poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní. Byla vyžadována správná výslovnost a tvorba smysluplných vět. Děti pojmenují většinu toho, co je obklopuje, samostatně vyjadřují své myšlenky. Vedou rozhovor, formulují otázky a odpovědi. Umí vyslechnout pohádku, sledují příběh. Porozumějí slyšenému slovu,
  ale je velmi slabé vnímání slyšeného slova. Pravidelně byla i individuálně prováděna logopedická prevence.

 

Poznávací schopnosti

 • Děti byly vedeny k záměrnému soustředění se na určitou činnost a udržení   pozornosti. Děti své činnosti dokončovaly.  Většina dětí si pamatuje krátké texty, pohádku, příběh a s pomocí i vypravují obsah. Děti znají různé zvuky zvířat, zvuky běžně používaných předmětů.  Hru si děti obohacují dle svého nadání k tvořivosti, fantazii – v letošním školním roce nebyly děti příliš nápadité a tvořivé. Rády využívají různé i netradiční výtvarné techniky a materiály.

 • Děti rozeznají a napodobí základní geometrické tvary a znaky, napodobují i některá písmena a číslice. Chápou některé jednoduché symboly.

 • Děti chápou prostorové pojmy, starší děti  jednoduché časové pojmy , orientují se v prostoru i v rovině.

 • Zvládají základní číselné a matematické pojmy, jednoduché matematické souvislosti.

 • Snaží se o řešení problémů, nacházejí vhodná řešení.

 • Děti zvládnou odloučení se na určitou dobu od rodičů, uvědomují si svou samostatnost, zvládají  pravidla skupiny apod.

 • Přijmou kladná hodnocení, méně přijímají prohru, neúspěch. Soustředí se na činnost a dokončují ji.

 • Ovládají své city, projevují je dětským způsobem, dovedou se těšit z hezkých chvilek  a příjemných zážitků.

 

Dítě a ten druhý

 • Děti navazovaly kontakty s dospělými osobami ve škole, respektují ( až na výjimky) dospělého.

 • Děti mezi s sebou vzájemně komunikují, domluví se, spolupracují.

 • Děti uplatňují své individuální potřeby, přání a práva. Učili jsme se řešit konflikty dohodou, přijímat a uzavírat kompromisy, respektovat potřeby jiného dítěte. Děti byly vedeny k tomu, aby chápaly, že lidé (děti) mají stejnou hodnotu, i když jsme každý jiný, aby zvládaly odmítnout rozhovory, které jsou jim nepříjemné, aby se bránily násilí jiného dítěte, nenechaly si ubližovat apod.

 

 

 

             Dítě a společnost

 • Děti byly vedeny ke společenským pravidlům a návykům. Snažili jsme se o to, aby dítě poznalo, že ve třídě (skupině) má svou roli, aby se začlenilo do kolektivu třídy
   a respektovalo rozdílné vlastnosti ostatních vrstevníků. Děti aktivně zvládaly požadavky plynoucí z prostředí školy a pomocí různých výtvarných činností, dovedností zachycovaly skutečnosti ze svého okolí. Hodnotily své zážitky. Vyjadřovaly se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládají základní hudební dovednosti.

   

Dítě a svět

 • Děti se zvládnou orientovat ve známém prostředí, mají poznatky o prostředí,
  ve kterém stráví většinu svého času. Byly vedeny k tomu, aby pochopily, že svět má svůj řád, ale jsou v něm změny, kterým se musí člověk podřídit, pochopit je.

 • Děti mají povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomují si své chování k přírodě. Chápou některé škodlivé věci pro přírodu – např. nevhodné skládky, ničení zeleně apod. v tomto školním roce jsme se zapojili společně s dětmi ZŠ do sběru papíru, děti jsou seznámeny s tím, proč je důležité třídit odpad.

     

   

   

  Rezervy:

 • Některé děti neovládají správně dechové svalstvo, jsou poměrně brzy unavené. Nedovedou správně napodobit pohyb dle vzoru. Celkově si děti samy nevybíraly činnosti s vyšší pohybovou aktivitou.

 • Mnohé děti neuplatňují základní hygienická pravidla (kapesník), očista po použití toalety, správné mytí, utírání.

 • Stravovací návyky nejsou upevněny – sezení na židličce, správné držení lžíce, klidné stravování, bez připomenutí učitelkou děti nežádaly slušně o přídavek (kuchařka i přes upozornění učitelek to od dětí nevyžadovala).

 • Při hrách si děti nerozvíjely hru bez pomoci učitelky

 • Sledování očima zleva doprava – „čtení předmětů“, chybné začínání tahy tužkou na pracovních listech apod.

 • Orientace v rovině, pravolevá orientace, orientace v čase

 • Některé děti nezvládnou své emoce při řešení konfliktů, dále upozorňování na sebe přílišným žalováním

 • Základní společenská pravidla (zdravení při pobytech venku, správné stolování, nevhodné chování vůči dospělému – drzost, urážlivost, neposlušnost, skákání do řeči, žalování)

 • Menší samostatný zájem o okolní dění, děti si málo všímají změn (uč. stále upozorňuje), raději si vypravují televizní a počítačové zážitky, stále trhají různé rostliny, které následně ničí apod.

 • Chování celkově v rodinách k přírodě ohledně třídění odpadů doma (zjištěno při hrách s dětmi při plnění úkolů z daných témat)

 • Některé děti nerady hrají hry s pravidly, chybně se orientují v hracím plánu, nezvládají posloupnost hry, nepřemýšlí. Většina dětí ani nezná pravidla her, z rodiny jsou pravidla přizpůsobována dítěti – aby neprohrálo apod.

 • Vnímání dětí je na slabší úrovni, nezvládají situace při změně organizace činnosti, při použití jinak vyslovené věty, hůře reagují na změny.

   

Závěry:

 • Celkově do nabídky činností zařazovat ještě více pohybových činností, konzultovat s rodiči dětí zařazení pohybu
  i doma – správné držení těla, správné dýchání, zapojit se do projektů zaměřených na pohybový rozvoj dětí.

 • Důsledně vyžadovat sebeobsluhu,  základní hygienické a stravovací  návyky z rodiny, rozvíjet jejich základy, vytvářet a upevňovat základní společenská a morální pravidla.

 • Podchytit u dětí zájem o společenské hry s pravidly, vyžadovat dodržování pravidel.

 • Zaměřit se na upevňování pravolevé orientace, na správné držení tužky a kreslícího materiálu, u starších dětí se zaměřit na orientaci v pracovních listech.

 • Důsledně vyžadovat dodržování dohodnutých pravidel, společenských pravidel – vzájemně se spoluprací s rodinou.

 • Probouzet u dětí vztah ke svému okolí, vyhledávat změny a zajímavé podněty.

 • Prohlubovat vnímání dětí, myšlenkové operace.

 

Podmínky vzdělávání

              Věcné podmínky:

 • Prostory mateřské školy, tělocvična, jídelna a školní zahrada je dostatečně a věcně využívána. Pomůcky a hračky odpovídají věkové hranici dětí, jsou bezpečné, pravidelně se kontrolují a opravují, případně odstraňují.

 • Na výzdobě interiéru prostor MŠ se podílejí děti svými výkresy, výrobky…

Životospráva:

 • Děti MŠ využívají školní jídelnu k dopolední svačině a k obědu. Odpolední svačina se podává ve třídě MŠ.

 • Děti se nenutí do jídla, motivací je vyžadováno ochutnání jídla. Děti mají možnost napít se před jídlem i během jídla, je zajištěn pitný režim.

 • Strava je připravována dle norem, jídelníček zpracovává vedoucí školní jídelny.

 • Výchovně vzdělávací činnost podléhá dennímu řádu, na který je možno neplánovaně reagovat a přizpůsobovat situaci.

 • Děti mají dostatek pohybu v interiéru i mimo budovu školy.

 • Jsou respektovány individuální potřeby dětí.

 

Psychosociální podmínky:

 • V prostorách celé školy je klidná atmosféra, děti se cítí ve školce bezpečně
  a spokojeně.

 • Adaptace dětí probíhala dostatečně potřebnou dobu pro dítě.

 • Děti nejsou přetěžovány, jsme jim nápomocny při potížích, pomáháme při sebeobsluze, stravování
  i při případném řešení konfliktů.

 • Bylo vyžadováno dodržování dohodnutých pravidel a společenských pravidel.

 • Vzdělávací nabídka odpovídala mentalitě předškolního dítěte.

 • Nezaznamenali jsme žádné sociálně patologické jevy, šikanu.

 

 

 

Organizace:

 • Organizace dne je zaznamenána ve školním řádu. Dle potřeb si organizaci dne (případně i více dní) určovala učitelka konající pedagogickou řízenou činnost – projektové dny, bloky, témata.

 • Děti měly dostatek prostoru pro spontánní hru, mohly si hrát individuálně či ve skupině.

 • Provoz MŠ byl dostačující, nikdo z veřejnosti nevznesl námitky k provozní době.

  Řízení mateřské školy:

 • Všichni zaměstnanci se řídili řády školy, vnitřními předpisy, bezpečnostními opatřeními, školským zákonem

  a příslušnými vyhláškami a nařízeními.

 • Je na dobré úrovni spolupráce se školou, zřizovatelem, rodiči a ostatní veřejností.

 • Pedagogický sbor pracuje jako tým, učitelka konající řízenou činnost spolupracuje úzce se školní asistentkou.

 • ŠVP, TVP je pravidelně vyhodnocován a závěry jsou zapracovávány do dalších témat.

 • Pro rodiče a veřejnost jsou poskytovány informace jak na nástěnce v MŠ,
  tak i na webových stránkách školy a v Novosedelském spisku.

  

             Personální a pedagogické zajištění:

 • V mateřské škole pracovaly v letošním roce tři pracovnice – dvě plně kvalifikované učitelky MŠ a kvalifikovaná školní asistentka. Byla větší možnost individuálního přístupu k dítěti. Všechny pracovnice se nadále vzdělávají
  ve svém oboru.

 • Pravidelně byli rodiče informováni o výsledcích vzdělávání svého dítěte, vedli jsme rozhovory o prospívání, chování – ne vždy s kladným závěrem. Rodičům byli podány informace i mimo pravidelné schůzky – vždy dle potřeb.

 • MŠ se snaží napomoci rodině, nabízí poradenský servis, napomáhá s literaturou
   pro rodiče, ale i pro dítě.

 

Podmínky pro vzdělávání dětí se SVP:

Podmínky vzdělávání dětí nadaných:

Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let:

 • V mateřské škole nebyly umístěny žádné děti, které by vyžadovaly výše uvedené podmínky.

 

 

Organizace vzdělávání:

 

 • Předškolní vzdělávání se řídí zákonem 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
  a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dála vyhláškou o MŠ, souvisejícími zákony
  a vyhláškami, nařízeními souvisejícími s přijímacím řízením, s bezpečností dětí, hygienou, stravováním….aj.

 • V mateřské škole se vzdělávaly děti ve věku od tří do sedmi let. Výchova a vzdělávání je přizpůsobena smíšenému oddělení, na řízenou činnost byly děti rozděleny do dvou skupin – je více vyhověno individuálním potřebám dětí
  a stanovený cíl je přiměřený věku dítěte.

 • O přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání rozhodovala ředitelka školy na základě řádného zápisu. Termín zápisu byl včas zveřejněn.

 • Nebylo ze strany rodičů využito individuálního vzdělávání.

   

  Přílohy ŠVP PV  

                Doprovodné programy:

 • 1)Program minimální prevence

 • 2)Ekologický program

 • 3)Celé Česko čte dětem

 • 4) Nářadí a stavebnice pro kluky a holčičky…

 • 5) Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

 • 6) Máme rádi zvířata

 • 7) Pastelkové bublinkové svátky

   

  Prvky z doprovodných programů byly rozpracovány v jednotlivých tématech vzdělávací nabídky.

Ad1)  Cílem bylo předcházení rizikovým jevům v chování dětí, vedení dětí k zdravému životnímu stylu, rozpoznat včas potřeby dětí se SVP, talentované děti, rozvíjet osobností               a sociální rozvoj a komunikativní dovednosti.

Ad2) Cílem bylo, aby děti získaly základní vědomosti o vztazích a souvislostech v životním prostředí. Snažili jsme se probouzet citový vztah k přírodě. Vytvářeli jsme dovednosti                   a návyky v udržování čistoty a pořádku v přírodě, vedli jsme děti k třídění odpadu. Vštěpovali jsme dětem kladný vztah k všemu živému v přírodě, ale i kladný vztah k péči o přírodu.

Ad3) Cílem bylo přiblížit dětem krásu mluveného slova, rozvíjet čtenářskou gramotnost, rozvíjet schopnost naslouchat druhému a budovat pevné vazby v rodině a mezi kamarády prostřednictvím společného čtení.

 

Ad 4) Cílem bylo naučit děti zacházet s jednoduchým pracovním nářadím, pěstovat v nich správný smysl pro pracovní povinnosti a dbát na bezpečnost při vykonávání pracovní činnosti. Osvojit si jednoduché pracovní postupy, poznávat různorodost materiálů, umět sestavovat dle předlohy a dle své fantazie. Spolupracovat s ostatními dětmi při zhotovení kolektivního díla.

Ad 5) Cílem bylo aktivně zapojit všechny děti do rozvoje pohybových dovedností a tělesné zdatnosti. Rozvíjet pohybové schopnosti a zdokonalovat dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky. Dále osvojit si poznatky o těle a jeho zdraví
a poznatky důležité k podpoře zdraví
 a  bezpečí.

Ad6) Cílem programu byla informovanost dětí od veterinárních lékařů zábavnou a hravou formou o domácích i volně žijících zvířatech a zásadách správného chování k živým tvorům a zodpovědné péči o ně.

Ad 7) Cílem tohoto programu a kouzlem hry „Bublinkové svátky“ bylo to, že pravidelně 1x za měsíc v určený den časopisem Pastelkou byla vyhlášena oslava určitého svátku a dle metodického vedení se plnily úkoly. Tyto úkoly plnily všechny přihlášené školky v celé republice. Program byl jakousi předehrou velkého svátku – 100 leté výročí naší republiky. V příštím školním roce bude na program navázáno.

 

 

Mimoškolní aktivity

 • Zahájení nového školního roku společně se základní školou

 • Plavecký výcvik

 • „Máme rádi zvířata“ – výchovně vzdělávací program SVS

 • „Bublinkové pastelkové sváty“ – celoroční doprovodný program

 • „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ – celoroční doprovodný program

 • „Nářadí a stavebnice….“ – celoroční doprovodný program

 • Adventní vystoupení u Kovárny

 • Adventní zpívání v kostele

 • Výtvarné dílničky  – výroba dárečků pro rodiče – „Voňavá mýdla“ a „Vonná sůl“

 • Návštěva svatého Mikuláše s doprovodem

 • Sférické kino – film pro děti o „Putování tučňáků“

 • Beseda pro děti a rodiče – „Vliv domácího mazlíčka na výchovu dítěte“

 • Vánoční nadílka

 • Divadlo – pohádka „O princezně na hrášku“

 • Karneval pro děti

 • Preventivní screeningové vyšetření očí dětí předškolního věku

 • EKO program „Sovy“

 • Fotografování dětí – jarní tématika

 • Fotografování dětí do regionálního tisku

 • Kejklíř Jeníček

 • Návštěva ve škole z USA

 • Zápis do mateřské školy

 • Sportovní dopoledne „Měsíc náborů“ ve Stráži nad Nežárkou

 • Fotografování dětí k ukončení školního roku

 • Den dětí – sportovní dopoledne na hřišti TJ Novosedly nad Nežárkou

 • EKO program „Dravci“

 • Zahradní slavnost

   

 1. Hodnocení evaluačního procesu

 • Systém evaluačních činností je vyhovující – vnější, vnitřní.

 • 1 x ročně je zhodnocen ŠVP PV.

 • Vždy po ukončení IB je provedeno hodnocení a závěry jsou dále rozpracovávány do třídního vzdělávacího programu.

 • Vždy po ukončení tématu je provedeno krátké zhodnocení – týden, čtrnáct dní.

 • Je prováděno hodnocení dosažených výsledků dětí

 • Je vedeno portfolio dítěte