Telefon: +420 384 791 193 | E-mail: skola@zsnovosedlynn.cz
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Zpráva o činnosti MŠ

Zpráva o činnosti MŠ

 

 

Zpráva o činnosti mateřské školy v Novosedlech
nad Nežárkou za školní rok 2018/2019

 

 

 

 

Obsah:

Hodnocení koncepčního záměru školy

Hodnocení  prostředků k dosažení cílů

 • ŠVP PV

 • Přílohy

Hodnocení evaluačního procesu

 Dne:

 

 

 

 1. Základní údaje o škole

  Název: ZŠ a MŠ Novosedly nad Nežárkou
                    Novosedly nad Než. 112, 378 17
                    IČO: 70985120

Ředitel školy: Mgr. Eva Prokešová
Vedoucí učitelka MŠ: Marie Kotková
Učitelka mateřské školy: Ivana Vacková
Školní asistent v MŠ: Veronika Farová

Kontaktní údaje:
- tel.: 384791193
- e-mail:
skola@novosedlynn.cz
- www stránky: www.zsnovosedlynn.cz

 

Hodnocení koncepčního záměru školy

Děti vstupem do mateřské školy prochází určitou časovou etapou, kdy si rozvíjejí své dovednosti a návyky, poznávací schopnosti a dovednosti a získávají povědomí o celoživotním vzdělávání. Děti se rozvíjejí po stránce fyzické, psychické a sociální.
Snahou učitelek bylo, aby se dítě umělo samo rozhodovat, aby umělo přijímat nové informace a poznatky
a zpracovávat je v souladu s jeho věkovými možnostmi. Snažili jsme se všichni o vzájemnou komunikaci, pomáhali jsme dětem s adaptací, snažili jsme se, aby se v MŠ dítě cítilo co nejlépe, bezpečně a našlo si zde 
své kamarády a aby nám děti věřily.

 

 

Hodnocení prostředků k dosažení cílů

 

 1. ŠVP PV

 • Byl vypracován učitelkami v souladu s RVP PV, je přizpůsoben naším potřebám, potřebám dětí
   a podmínkám školy.  Je jej možné upravovat a doplňovat dle nahodilých podmínek.

 • Je rozpracován do pěti základní IB, které jsou dále rozpracovány do týdenních nebo čtrnácti denních projektů, (témat) – do třídního vzdělávacího programu.

  Každý IB obsahoval charakteristiku bloku, záměry, očekávané kompetence, témata. Ve vzdělávací nabídce jednotlivých témat byla využita spousta pestrých činností, zaměřených na pohybový rozvoj,
  na estetický rozvoj, na rozvoj komunikativních dovedností atd.

   

   

   Vzdělávací obsah:

Dítě a jeho tělo

 •  Děti mají celkem dobré držení těla, jsou pohyblivé, zvládají základní pohybové dovednosti dle svých možností, zvládají základní prostorovou orientaci, zvládají pohyb v nerovném terénu, zdolávají překážky.  Napodobují pohyb dle vzoru s větší či menší úspěšností.  Některé děti sladí pohyb s hudbou, jiné pouze s doprovodem učitelky, sladí pohyb se zpěvem.

 • Děti upřednostňují pravou či levou ruku při kreslení, ale i ostatních činnostech. Menšina dětí zvládá správný úchop grafického materiálu. Děti  vedou stopu tužky při kresbě, napodobují  základní geometrické tvary. Zvládají jednoduché výtvarné činnosti, přípravu a úklid pomůcek, stříhání, modelování….

 • V oblasti sebeobsluhy se většina starších dětí dokáže o sebe postarat, zvládají běžné denní úkony.

 • Děti mají povědomí o významu péče o své zdraví a o čistotu, znají části lidského těla a pojmenují
   i některé životně důležité orgány. Dodržují základní pravidla chování se na chodníku a na ulici, rozumí světelné signalizaci, rozumí některým dopravním značkám.

               Dítě a jeho psychika

               Jazyk a řeč

 • Značný důraz byl kladen na správnou výslovnost – u některých dětí nedotaženo, ovládání dechu, tempa a intonace řeči. Děti pojmenují většinu toho, co je obklopuje.  Samostatně vyjadřují své myšlenky a tvoří věty úměrně svému věku. Vedou rozhovor s větší či menší úspěšností, formulují otázky a odpovídají ve větách, však po pokynu učitelky.. Děti vyslechnou pohádku, sledují příběh.
  Je slabší vnímání slyšeného slova.

   

  Poznávací schopnosti

 • Děti byly vedeny k záměrnému soustředění se na určitou činnost a udržení pozornosti. Své činnosti dokončovaly.  Zvládli jsme krátké texty nazpaměť, zapamatovat si pohádku a vypravovat ji – některé děti velmi jednoduše. Děti znají různé zvuky zvířat, zvuky běžně používaných předmětů.  Hru si děti obohacují dle svého nadání k tvořivosti, fantazii.  Rády využívají různé i netradiční výtvarné techniky
   a materiály.

 • Děti rozeznají a napodobí základní geometrické tvary a znaky. Chápou některé jednoduché symboly.

 • Dále chápou prostorové pojmy, potíže činí časové pojmy , orientují se dle svých možností v prostoru
  i v rovině.

 • Zvládají základní číselné a matematické pojmy, jednoduché matematické souvislosti.

 • Snaží se o řešení problémů, snaží se najít vhodná řešení.

 • Děti zvládnou odloučení se na určitou dobu od rodičů, uvědomují si svou samostatnost, znají  pravidla skupiny, ale nedodržují je bez připomenutí učitelkou.

 • Všechny děti přijmou kladná hodnocení, méně přijímají prohru, neúspěch. Soustředí se na činnost
   a dokončují ji.

 • Většina dětí zvládá své city, projevují je dětským způsobem, dovedou se těšit z hezkých chvilek
   a příjemných zážitků.

Dítě a ten druhý

 • Děti dobře navazovaly kontakty s dospělými osobami ve škole, přijímají pokyny dospělého, respektují dospělou osobu.

 • Děti mezi s sebou vzájemně komunikují, většinou se domluví , spolupracují.

 • Děti uplatňují své individuální potřeby, přání a práva. Učili jsme se řešit konflikty ( děti  je často chtěly řešit žalováním),  respektovat potřeby jiného dítěte. Děti byly vedeny k tomu, aby chápaly, že lidé (děti) mají stejnou hodnotu, i když jsme každý jiný, aby zvládaly odmítnout rozhovory, které jsou jim nepříjemné, aby se bránily násilí jiného dítěte, nenechaly si ubližovat apod.

              Dítě a společnost

 • Děti byly vedeny ke společenským pravidlům a návykům. Snažili jsme se o to, aby dítě poznalo, že ve třídě (skupině) má svou roli, aby se začlenilo do kolektivu třídy a respektovalo rozdílné vlastnosti ostatních vrstevníků. Děti aktivně zvládaly požadavky plynoucí z prostředí školy. Pomocí různých výtvarných činností, dovedností zachycovaly děti skutečnosti ze svého okolí. Hodnotily své zážitky. Vyjadřovaly se prostřednictvím hudebních a hudebně pohyb. činností, zvládají zákl. hudeb.dovednosti.

Dítě a svět

 • Děti se zvládnou orientovat ve známém prostředí, mají poznatky o prostředí, ve kterém stráví většinu svého času. Byly vedeny k tomu, aby pochopily, že svět má svůj řád, ale jsou v něm změny, kterým se musí člověk podřídit, pochopit je.

 • Děti mají povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomují si své chování k přírodě. Chápou některé škodlivé věci pro přírodu – např. nevhodné skládky, ničení zeleně apod.

   

  Rezervy:

 • Děti neovládají správně dechové svalstvo, jsou poměrně brzy unavené, málokteré dítě správně napodobí cvik .  Některé děti neznají názvosloví, potíže činily přísunné kroky v rytmu hudby, krok poskočný ,poskoky snožmo a přeskok švihadla.

 • Mnohé děti neuplatňují základní hygienická pravidla (kapesník), očista po použití toalety

 • Stravovací návyky nejsou upevněny – sezení na židličce, správné držení lžíce, používání příboru

 • Při hrách si děti nerozvíjely hru bez pomoci učitelky, vznikal chaos.

 • Sledování očima zleva doprava – „čtení předmětů“, chybné začínání tahy tužkou na pracovních listech apod.

 • Orientace v rovině, pravolevá orientace, orientace v čase

 • Některé děti nezvládnou své emoce při řešení konfliktů, dále upozorňování na sebe přílišným žalováním.

 • Velmi hlasitý projev dětí.

 • Základní společenská pravidla (zdravení při pobytech venku- neustálé upozorňování, správné stolování, nevhodné chování vůči dospělému – drzost, urážlivost, neposlušnost)

 • Menší samostatný zájem o okolní dění, děti si málo všímají změn (uč. stále upozorňuje)

 • Některé děti nerady hrají hry s pravidly, chybně se orientují v hracím plánu, nezvládají posloupnost hry, nepřemýšlí. Některé děti si nepůjčí samy od sebe puzzle, skládačky a hry na rozvoj soustředění, myšlení, představivosti….

 • Vnímání dětí je na slabší úrovni, nezvládají situace při změně organizace činnosti, při použití jinak vyslovené  věty, hůře reagují na změny.

Závěry:

 • Celkově do nabídky činností zařazovat ještě více pohybových činností, konzultovat s rodiči dětí zařazení pohybu i doma – správné držení těla, správné dýchání. V TVP zařazovat cvičení venku.

 • Důsledně vyžadovat sebeobsluhu ( s rodinou projednat, aby nechali dítě samo oblékat, umývat se, připravovat stolování  apod.),  základní hygienické a stravovací  návyky z rodiny, rozvíjet jejich základy, vytvářet a upevňovat základní společenská a morální pravidla.

 • Podchytit u dětí zájem o společenské hry s pravidly, vyžadovat dodržování pravidel a umět se vypořádat s prohrou. Obohacovat dětskou spontánní  hru tak, aby se děti ji naučily samostatně rozvíjet.

 • Důrazně vyžadovat správné držení tužky a vedení stopy zleva doprava – pracovní listy. Upevňovat pravolevou orientaci ihned zpočátku školního roku, rovněž tak i časové vztahy.

 • Více hovořit o charakterových vlastnostech dětí, rozebírat situace a hodnotit jejich závěry.

 • Upozorňovat na dění kolem sebe, vhodnou hrou vyhledávat změny v okolí.

 • Využít rozmanitosti her na rozvoj vnímání.

Věcné podmínky

 • MŠ je jednotřídní s celodenním provozem. Máme k dispozici třídu, hernu, šatnu, sociální zařízení
  a ložnici. Třída i herna jsou dostatečně vybaveny vhodným nábytkem pro děti a dětskými koutky. Využíváme dále tělocvičnu, školní zahradu a školní jídelnu. Dle finančních možností je MŠ dále dovybavována – v letošním šk.roce -  lehké protialergické ložní přikrývky, učitelské židle, skříň do ložnice pro matrace a matrace.

Rezervy:

 • Opět zůstávají rezervy platné z loňského školního roku – byly by třeba nové podlahy v prostorách třídy,  ložnice a šatny – vyrovnání nerovností.

 • Vymalování prostor – třída, herna

 • Nábytek v šatně MŠ je již zastaralý, bylo by vhodné nové vybavení celé šatny.

 • V prostorách školní zahrady chybí nízké prolézačky pro předškolní děti a případné zázemí pro výuku (lavice se stolky, altánek…).

Závěry:

 • Dle finančních možností uvažovat o zkvalitnění prostor v MŠ a na školní zahradě.

Životospráva

 • Děti MŠ se stravují ve školní jídelně – v dopoledních hodinách ke svačině a k obědu, odpolední svačinu přináší kuchařka do třídy mateřské školy. V MŠ je dodržován pitný režim. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodrženy předepsané intervaly. Technologie zpracovávání jídel je kontrolována příslušnými pracovníky.

 • Jídelní lístek zpracovává  vedoucí školní jídelny, která je zodpovědná za správnou skladbu jídelníčku – kalorické hodnoty, příprava a úprava jídel apod. Děti mají možnost výběru množství potravin – samostatné servírování svačin, nalévání tekutin…, mají možnost si přidávat.

 •  Děti jsou dostatečně dlouho venku, při vhodném počasí jsou venku i v odpoledních hodinách.
  Je respektována doba potřeby spánku.

Rezervy:

 • Ve  školní jídelně zavést trochu jiný režim v organizaci .

Závěry:

 • Spolupráce s rodiči – vysvětlovat dětem, že mají aspoň vždy ochutnat to, co je uvařeno.

 • Spolupráce  s kuchařkou –změna v organizaci příchodu dětí – první budou vstupovat malé děti,
  až budou usazené, tak vstoupí starší děti.  Pokud nebude dojedená polévka u všech dětí, nebude p.kuchařka vydávat druhé jídlo.  Všechny  děti musí mít klid na jídlo. Organizace stravování mateřské školy ve školní jídelně bude s kuchařkou projednána v přípravném týdnu.

 

 

 

 

 

Psychosociální podmínky

 • Nově příchozím dětem byly vytvořeny podmínky pro klidný nástup do mateřské školy – celkově byly děti letos více v klidu a taktéž i jejich rodiče. Pouze jedna dívka snášela odloučení od rodičů hůře, také byla častěji nemocná, ale v jarních měsících se vše vyřešilo.

 • Jsou respektovány potřeby dětí, společně jsme vytvářeli pravidla, která byla více či méně dodržována.

Rezervy:

 • Přestože byly dětem nabízeny různorodé činnosti, zdál se nám malý zájem dětí o okolní dění. Slabší je celkově vnímání dětí a udržení pozornosti a soustředění se na určitou činnost.

Závěry:

 • Stále rozvíjet poznávací schopnosti dětí, rozvíjet vnímání, poznávací schopnosti atd.

 

Organizace

 • Délka provozu vyhovovala všem rodičům. Uzavírání provozu MŠ o prázdninách společně se ZŠ nečinilo žádné problémy – nikdo z rodičů nežádal o otevření apod., pouze jeden rodič poukázal na uzavírání
  o prázdninách v dotazníku MŠ.

 • Při řízených činnostech si učitelky opět děti rozdělovaly na dvě skupiny – více možností individ.přístupu, vhodná volba obtížnosti vzdělávacího cíle.

Rezervy:

 • Přestože všem rodičům byl na začátku školního roku předán školní řád mateřské školy, našli se i tací, kteří jej nedodržovali – pozdní příchody do MŠ, prodlužování doby loučení se s dětmi v šatně…

Závěry:  Důsledně vyžadovat dodržování pravidel chodu MŠ i od rodičů

 

Řízení MŠ

 • Byly dodržovány všechny zákony, vyhlášky a nařízení. Je vedena předepsaná dokumentace.

 • Vedoucí učitelka spolupracuje s učitelkou, ředitelkou školy, se zaměstnanci školy, se zřizovatelem, s rodiči dětí a s veřejností.

 • Pro přijímání děti do mateřské školy jsou stanovena kritéria přijetí.

 • Rodičům a veřejnosti bylo poskytováno dostatečné množství informací prostřednictvím nástěnek, individuálních rozhovorů, plakátů a internetových stránek.

 

Personální a pedagogické zajištění

 • Obě učitelky i školní asistentka splňují kvalifikační předpoklady pro práci s dětmi předškolního věku.

 • Speciální služby jsou zajišťovány logopedem, PPP a příslušnými odborníky.

 • Provozní zaměstnanci jsou společné pro MŠ i ZŠ.

 

 

Spoluúčast rodičů

 • Komunikace s rodiči probíhala nepřetržitě při příchodech a odchodech dětí.

 • Proběhly rodičovské schůzky.

   

 • Rodiče se účastnili vystoupení  svých dětí – oslava 100 let republiky, Adventní vystoupení, VI. Setkání rodáků a přátel obce

   

 • Někteří rodiče velice aktivně spolupracují se školkou, sponzorují drobné akce v MŠ.

Rezervy:

 • Ne všechny rodiče mají zájem o dění v MŠ, nezapojují se, ani MŠ výrazně nepomáhají.

Závěry:

 • Při první schůzce rodičů v novém školním roce zhodnotit výsledky spolupráce, vyzvednout příkladné vzory a upozornit rodiče, že nezájmem o výchovu a vzdělávání svého dítěte porušují nejen školní řád MŠ, ale hlavně že je možné včas předcházet možným negativním vlivům na dítě. Pokusit se vhodně upozornit rodiče, že MŠ není instituce, kde se pouze hlídá dítě.

 • Pokusit se zapojit většinu rodičů ke spolupráci.

 

 

 1. Přílohy:

Doprovodné programy:

 • 1)Program minimální prevence

 • 2)Ekologický program – „Paleta barev“

 • 3)“Celé Česko čte dětem“

 • 4)“Ahoj Česko!“ – program s časopisem Pastelka

 • 5)“Nářadí a stavebnice pro kluky a holčičky“…

 • Prvky z doprovodných programů byly rozpracovány v jednotlivých tématech vzdělávací nabídky.

Ad1)  Cílem bylo předcházení rizikovým jevům v chování dětí, vedení dětí k zdravému životnímu stylu, rozpoznat včas potřeby dětí se SVP, talentované děti, rozvíjet osobností a sociální rozvoj a komunikativní dovednosti.

Ad2) Cílem bylo, aby děti získaly základní vědomosti o vztazích a souvislostech v životním prostředí. Snažili jsme se probouzet citový vztah k přírodě. Vytvářeli jsme dovednosti a návyky v udržování čistoty a pořádku v přírodě, vedli jsme děti k třídění odpadu. Vštěpovali jsme dětem kladný vztah k všemu živému v přírodě, ale i kladný vztah k péči o přírodu. Z OP VVV byl uskutečněn projektový den „Tajemství vody“, zaměřený na rozvoj osobních a sociálních kompetencí dětí, na rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání a rozvoj oblasti podpory společného vzdělávání.

 

Ad3) Cílem bylo přiblížit dětem krásu mluveného slova, rozvíjet čtenářskou gramotnost, rozvíjet schopnost  naslouchat  druhému a vytvářet  pevné vazby v rodině  a mezi kamarády prostřednictvím společného čtení.
Z  OP VVV bylo uskutečněno komunitní setkání s knihovnicí z Jindřichova Hradce – „Kouzelné čtení“, při kterém
knihovnice  představila  rodičům a dětem elektronické čtení.

Ad4) Program s časopisem Pastelka velice děti zaujal, zajímaly se o jednotlivé kraje, čím jsou zajímavé, naučily se píseň „Tady jsme se narodily“ a „Jede, jede rychlovlak“. Snažili jsme se dostat do povědomí dětí, proč oslavujeme 100 let naší republiky.

Ad5) Cílem programu „Nářadí a stavebnice“…bylo naučit děti zacházet s jednoduchým pracovním náčiním, pěstovat v nich smysl pro pracovní povinnosti. Bylo dbáno na bezpečnost dětí. Dále byly rozvíjeny myšlenkové
 a tvořivé procesy, schopnost spolupráce dětí ve skupině. Z  OP VVV bylo uskutečněn projektový den „Stavitel města“, zaměřený na rozvoj osobních a sociálních kompetencí dětí a na spolupráci pedagogů mateřské školy
s odborníkem z MTU.

 

Aktivity mateřské školy

 • Zahájení nového školního roku společně se základní školou

 • Plavecký výcvik

 •  Celoroční činnosti dle doprovodných programů

 • Oslava 100 let republiky

 • Fotografování – Vánoční tématika

 • Adventní vystoupení u Kovárny

 • Adventní zpívání v kostele

 • Návštěva svatého Mikuláše s doprovodem

 • Návštěva svatých Lucií

 • Vánoční nadílka

 • Návštěva starších dětí v první třídě ZŠ

 • Karneval pro děti

 • Projektový den „Stavitel města“

 • Fotografování dětí – jarní tématika

 • Ukázka hasičské techniky

 • Fotografování dětí do regionálního tisku – budoucí školáci

 • Divadelní představení – O Ježibabě

 • Zápis do mateřské školy

 • Projektový den „Tajemství vody“

 • Projektové dopoledne „Kouzelné čtení“

 • Fotografování dětí k ukončení školního roku

 • Den dětí

 • Hudební produkce – „Písničky z pohádek“

 • Školní výlet – Hluboká nad Vltavou

 • Zahradní slavnost – setkání rodáků a přátel obce

 • Pasování na školáky

 • Loučení se s budoucími školáky v MŠ

 

 

 

 

 

Hodnocení evaluačního procesu

 • Systém evaluačních činností je vyhovující – vnější, vnitřní.

 • 1 x ročně je zhodnocen ŠVP PV.

 • Vždy po ukončení IB je provedeno hodnocení a závěry jsou dále rozpracovávány do třídního vzdělávacího programu.

 • Vždy po ukončení tématu je provedeno krátké slovní zhodnocení – týden, čtrnáct dní.

 • Bylo provedeno  vnější  hodnocení  mateřské školy rodiči dětí – dotazník spokojenosti.  Nebyly negativní reakce, pouze vždy po jednom rodiči je doporučeno např. návštěvy muzeí, kvalitnější stravu, kroužky pro předškoláky, neuzavírat  provoz  MŠ na dva měsíce, zapojování se do krajských soutěží. Na dotazník bylo reagováno – vše bylo uveřejněno na webových stránkách školy.

   

Celkové závěry:

Projednat hodnocení školního roku 2018/2019  a závěry z tohoto hodnocení na pedagogické radě.

Odpovídá  - vedoucí  učitelka -  nejdéle do 31.8.2019

 

Zapracovat do třídního vzdělávacího programu  stanovené  rezervy z hodnocení činnosti    za školní rok 2018/2019.
 Odpovídají  -  obě učitelky a asistentka  - nejdéle do 31.8.2019

 

Průběžně:

 • Ve spolupráci s ředitelkou školy a zřizovatelem zkvalitňovat věcné podmínky  pro  provoz  výchovně vzdělávací činnosti v MŠ

                                                             Odp. -  vedoucí  učitelka

 •  Prohlubovat spolupráci s rodiči.

                                                             Odp. - obě učitelky a ředitelka školy -průběžně,dle potřeb rodičů a školy