Telefon: +420 384 791 193 | E-mail: skola@zsnovosedlynn.cz
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Zpráva o činnosti MŠ

Zpráva o činnosti mateřské školy
          za školní rok 2020/2021

       

Obsah:

Hodnocení koncepčního záměru školy

Hodnocení  prostředků k dosažení cílů

-        ŠVP PV

-        Přílohy

Hodnocení evaluačního procesu

 Dne:

 

1.    Základní údaje o škole

  Název: ZŠ a MŠ Novosedly nad Nežárkou
                    Novosedly nad Než. 112, 378 17
                    IČO: 70985120

Ředitel školy: Mgr. Eva Prokešová
Vedoucí učitelka MŠ: Marie Kotková
Učitelka mateřské školy: Ivana Vacková
Školní asistent v MŠ: Veronika Farová, od 1.3.2021 Anna Moravcová

Asistent pedagoga od 1.3.2021: Veronika Farová

Kontaktní údaje:
- tel.: 384791193
- e-mail:
skola@novosedlynn.cz
- www stránky:
www.zsnovosedlynn.cz

 

Hodnocení koncepčního záměru školy

 

Naším dlouhodobým cílem je podpora rodinné výchovy a společná komunikace mezi rodinou a mateřskou školou ve prospěch dítěte.
 Děti navštěvují mateřskou školu rády, cítí se zde bezpečně. Velký důraz byl kladen na přípravu návratu dětí do školky po distančním vzdělávání.
Děti se rozvíjely po stránce fyzické, psychické a sociální. Upevňovaly si základní morální hodnoty, poznatky a dovednosti, získávaly základy pro další vzdělávání.
Vše bylo v souladu se ŠVP PV.
Přerušení vzdělávání dětí bylo od 1.3.2021 do 9.4.2021. Byla zahájena distanční výuka pro děti s povinným předškolním vzděláváním. Děti se vzdělávaly on-line i off-line. Rodiče dětí dostávali informace hlavně prostřednictvím webových stránek školy, dále pak e-mailů i fyzickým předáváním po upřesnění místa a doby předání. Byla i zpětná vazba – pracovní listy, fotografie z domácích činností apod. Distanční výuka probíhala i s mladším dítětem, které má doporučené podpůrné opatření na stupni 3. Výuka probíhala formou konzultací.

 

 

 Hodnocení prostředků k dosažení cílů

1)    ŠVP PV

-        Zpracován učitelkami MŠ v souladu s RVP PV, dle potřeb se upravoval podmínkám školy

-        Rozpracován do pěti základních integrovaných bloků, byly stanoveny záměry IB, očekávané kompetence a jednotlivá témata.

Vzdělávací obsah:

  • k nahlédnutí v MŠ

 

Věcné podmínky

-        MŠ je jednotřídní s celodenním provozem, k dispozici je třída, herna, ložnice, sociální zařízení a šatna. Třída i herna jsou dostatečně vybaveny vhodným nábytkem pro děti. Využíváme tělocvičnu, školní jídelnu a školní zahradu.

 

Rezervy:

-        Opět zůstávají rezervy platné z loňského školního roku – byly by třeba nové podlahy v prostorách třídy,  ložnice a šatny – vyrovnání nerovností.

-        Vymalování prostor – třída, herna

-        Nábytek v šatně MŠ je již zastaralý, bylo by vhodné nové vybavení celé šatny.

-        V prostorách školní zahrady chybí nízké prolézačky pro předškolní děti
a celkově by se školní zahrada měla zmodernizovat.


Závěry:

-        Dle finančních možností uvažovat o zkvalitnění prostor v MŠ a na školní zahradě, ve spolupráci s ředitelkou školy a zřizovatelem se zapojit do některých z dotačních programů.

 

Životospráva

-        Děti MŠ se stravují ve školní jídelně – v dopoledních hodinách ke svačině a k obědu, odpolední svačinu přináší kuchařka do třídy mateřské školy. V MŠ je dodržován pitný režim. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodrženy předepsané intervaly. Technologie zpracovávání jídel je kontrolována příslušnými pracovníky.

-        Jídelní lístek zpracovává  vedoucí školní jídelny, která je zodpovědná za správnou skladbu jídelníčku – kalorické hodnoty, příprava a úprava jídel apod. Děti mají možnost výběru množství potravin, mají možnost
si přidávat.

-        V letošním školním roce se začaly děti opět lépe stravovat, více jedí polévky, pomazánky i přílohy. V jídelně vládne klidná atmosféra, paní kuchařka je na děti vlídná, naslouchá jim při podávání stravy.

-         Děti jsou dostatečně dlouho venku, při vhodném počasí jsou venku i v odpoledních hodinách.
Je respektována doba potřeby spánku.

 

Psychosociální podmínky

-        Byly vytvořeny podmínky pro vstup nových dětí do mateřské školy, děti nastupovaly postupně, dobře si zvykaly na chod mateřské školy. Naopak se objevily potíže u dvou stávajících dětí – fixace na maminku.

-        Byl zvýšen individuální přístup ke všem dětem i díky možnosti přijetí školního asistenta i asistenta pedagoga.


Organizace

-        Délka provozu mateřské školy vyhovovala všem rodičů.  Uzavírání provozu MŠ o prázdninách společně se ZŠ nečinilo žádné problémy – nikdo z rodičů nežádal o otevření, nebyly vzneseny žádné požadavky rodičů.

-        Při řízených činnostech si učitelky opět děti rozdělovaly na dvě skupiny – více možností individ.přístupu, vhodná volba obtížnosti vzdělávacího cíle.

 Řízení MŠ

-        Byly dodržovány všechny zákony, vyhlášky a nařízení. Je vedena předepsaná dokumentace.

-        Vedoucí učitelka spolupracuje s učitelkou, ředitelkou školy, se zaměstnanci školy, se zřizovatelem, s rodiči dětí a s veřejností.

-        Pro přijímání děti do mateřské školy jsou stanovena kritéria přijetí.

-        Rodičům a veřejnosti bylo poskytováno dostatečné množství informací prostřednictvím nástěnek, individuálních rozhovorů, plakátů a internetových stránek a e-mailů.

 

             Personální a pedagogické zajištění

-        Obě učitelky, školní asistentka a asistentka pedagoga splňují kvalifikační předpoklady pro práci s dětmi předškolního věku.

-        Speciální služby jsou zajišťovány logopedem, PPP a příslušnými odborníky.

-        Provozní zaměstnanci jsou společné pro MŠ i ZŠ.

 

             Spoluúčast rodičů

-        Komunikace s rodiči probíhala nepřetržitě při příchodech a odchodech dětí.

-        Proběhla jedna rodičovská schůzka, pak vše elektronickou cestou

-        Někteří rodiče velice aktivně spolupracují se školkou, sponzorují drobné akce v MŠ.

 

 

2)Přílohy:

Doprovodné programy:

-        1)Program minimální prevence

-        2)Ekologický program – „Paleta barev“

-        3)“Celé Česko čte dětem“

-        4)Nářadí a stavebnice pro kluky a holčičky“…

 

-        Prvky z doprovodných programů byly rozpracovány v jednotlivých tématech vzdělávací nabídky.

Ad1)  Cílem bylo předcházení rizikovým jevům v chování dětí, vedení dětí k zdravému životnímu stylu, rozpoznat včas potřeby dětí se SVP, talentované děti, rozvíjet osobností a sociální rozvoj a komunikativní dovednosti.

Ad2) Cílem bylo, aby děti získaly základní vědomosti o vztazích a souvislostech v životním prostředí. Snažili jsme se probouzet citový vztah k přírodě. Vytvářeli jsme dovednosti a návyky v udržování čistoty a pořádku v přírodě, vedli jsme děti k třídění odpadu. Vštěpovali jsme dětem kladný vztah k všemu živému v přírodě, ale i kladný vztah k péči o přírodu.

Ad3) Cílem bylo přiblížit dětem krásu mluveného slova, rozvíjet čtenářskou gramotnost, rozvíjet schopnost  naslouchat  druhému a vytvářet  pevné vazby
v rodině  a mezi kamarády prostřednictvím společného čtení.

Ad4) Cílem programu „Nářadí a stavebnice“…bylo naučit děti zacházet s jednoduchým pracovním náčiním, pěstovat v nich smysl pro pracovní povinnosti. Bylo dbáno na bezpečnost dětí. Dále byly rozvíjeny myšlenkové
 a tvořivé procesy, schopnost spolupráce dětí ve skupině.

 

Aktivity mateřské školy

-        Zahájení nového školního roku společně se základní školou

-        Plavecký výcvik – po pěti lekcích byl přerušen

-         Celoroční činnosti dle doprovodných programů

-        Návštěva čertíka

-        Vánoční nadílka

-        Karnevalový týden v rámci RVP PV

-        Zápis do mateřské školy elektronickou formou

-        Fotografování dětí k ukončení školního roku

-        Den dětí – sportovní dopoledne na školní zahradě

-        Pohádky z večerníčků – plnění úkolů – velké hřiště

-        Parkurové představení

-        Divadelní představení - Chůdadlo

-        Školní výlet – ZOO Větrovy u Tábora

-        Pasování na školáky

 

 


Hodnocení evaluačního procesu

-        Systém evaluačních činností je vyhovující – vnější, vnitřní.

-        1 x ročně je zhodnocen ŠVP PV.

-        Vždy po ukončení IB je provedeno hodnocení a závěry jsou dále rozpracovávány do třídního vzdělávacího programu.

-        Vždy po ukončení tématu je provedeno krátké slovní zhodnocení – týden, čtrnáct dní.

 

Celkové závěry:

Projednat hodnocení školního roku 2020/2021  a závěry z tohoto hodnocení na pedagogické radě.

Odpovídá  - vedoucí  učitelka -  nejdéle do 31.8.2021

 

Zapracovat do třídního vzdělávacího programu  stanovené  rezervy z hodnocení činnosti    za školní rok 2020/2021
 Odpovídají  -  obě učitelky a asistentky  - nejdéle do 31.8.2021

 

Průběžně:

-        Ve spolupráci s ředitelkou školy a zřizovatelem zkvalitňovat věcné podmínky  pro  provoz  výchovně vzdělávací činnosti v MŠ

                                                           Odp. -  vedoucí  učitelka

-         Prohlubovat spolupráci s rodiči.

                                                           Odp. - obě učitelky a ředitelka školy -průběžně,dle potřeb rodičů a školy