Menu
Základní škola a mateřská škola Novosedly nad Nežárkou
Základní škola
a mateřská škola Novosedly nad Nežárkou

Základní informace ŠJ

Obecné informace o školní jídelně…

Žádáme - odhlašujte stravu nejpozději do 8 hodin ráno.

 • Vedoucí ŠJ: Tajmlová Blanka
 • Telefon: 384 791 193
 • email: skola@zsnovosedlynn.cz
 • Kuchařka: Fáberová Lenka     
  Pomocná kuchařka: Marta Zmrhalová
 • Výdej obědů: 11:30 až 13:00
 • Platba za stravné: inkasní platba
 • Vyúčtování: každý měsíc
 • Cena oběda od 1.1.2023


MŠ 3-6 let    :  13 Kč přesnídávka/ 20 Kč oběd/ 13 Kč svačina/ suma 46 Kč                                      MŠ 7-10 let  :  14 Kč přesnídávka/ 25 Kč oběd/ 13 kč svačina/ suma 52 Kč                                      ZŠ  7-10 let  :  14 Kč přesnídávka/ 25 Kč oběd/ suma 39 Kč
ZŠ 11-14 let : 14 kč přesnídávka / 27 Kč oběd/ suma 41 Kč

 

 • Odhlášení stravy: do 8:00 h
 • číslo účtu 269393214/0300
 • V době nemoci: pouze první den nepřítomnosti

Školní stravování se řídí obecně platnými právními předpisy a hygienickými normami, vyhláškou č.107/2005 Sb.o školním stravování a vyhláškou ministerstva zdravotnictví č.137/2004Sb. Dále se školní stravování řídí výživovými normami, vybraným normativem na stravné a spotřebním košem.

Naše školní jídelna se hlásí k programu "Zdravá školní jídelna", který již pracuje s předními odborníky na zdravou výživu,

Dle vyhlášky 107/2005 Sb.jsou strávníci rozděleni do věkových skupin viz. tabulka. Věkem strávníka se rozumí věk, kterého dosáhne v průběhu školního roku ( období školního roku se počítá od 1.9. do 31.8.)

Vzhledem k navýšení cen potravin se zvyšují ceny stravného - od ledna 2023.

Provozní řád školní jídelny

 1. Výdejní doba obědů probíhá od 11,30 - do 12,30 hod.
 2. Způsob placení stravného - viz. tabulka a každý nový strávník platí vratnou zálohu na stravování v hodnotě 650 Kč. Po ukončení  docházky v základní  škole nebo mateřské škole se vratná záloha vrací na účet strávníka.
 3. Placení stravného musí být ukončeno do 15 dne v měsíci, za předcházející měsíc. Při nedodržení platebních podmínek tj. nezaplacení stravného včas, nemá strávník nárok na oběd. Při opakovaném nezaplacení , může vedoucí školní jídelny takového strávníka vyloučit ze stravování.
 4. Odhlašovat a přihlašovat obědy lze telefonicky ráno do 8:00 hodin na tel. 384 791 193. Během dne lze odhlásit či přihlásit oběd již na následující den. Odhlášení musí být vždy na dobu určitou - od kdy do kdy. Strávník může být odhlášen dodatečně službou, která provádí zápis chybějících.
 5. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ze zdravotních důvodů ve škole, lze oběd odebrat do přinesených nádob a to ve školní jídelně v 12:30 - 13:00 hod. V ostatní dny nemoci musí být oběd odhlášen u vedoucí školní jídelny nebo telefonicky.
 6. Úřední hodiny - během dopoledne na tel. 384 791 193.
 7. Po skončení vyučování si stravující odloží své věci do školní šatny a v doprovodu vyučujícího se odeberou do jídelny.Vstup do školní jídelny je pouze v přezutí.Vstup do školní kuchyně není strávníkům ani jiným osobám kromě pracovníků jídelny povolen.
 8. V jídelně se žáci řadí do zástupu k výdejovému okénku, kde obdrží polévku, jídlo, ovoce, moučník. Potom se sami obslouží nápojem.
 9. V jídelně se strávníci chovají tiše a ukázněně, ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.
 10. Strávníci jsou povinni se řídit pokyny dozoru, vedoucí jídelny nebo vedoucí kuchařky.
 11. Jakékoliv závady, ať technického nebo hygienického charakteru, strávníci neprodleně hlásí vedoucí školní jídelny nebo kuchařce u výdeje.
 12. Při nevolnosti nebo zranění jsou strávníci povinni okamžitě tuto skutečnost nahlásit dozoru v jídelně. Čistota stolů je v péči služeb, určených na týden.
 13. Platí zákaz vynášení jakéhokoliv nádobí, příborů, skleniček z prostor jídelny. Též potraviny - moučník, ovoce, atd. se nesmí vynášet z prostor školní jídelny.
 14. Neodebrané obědy včetně neodebraných doplňků stravy jsou likvidovány podle hygienických předpisů.
 15. Jídelní lístek je umístěn na nástěnce u vchodu do školní jídelny a jeho změna je vyhrazena. Veškeré ostatní informace ohledně školního stravování jsou na nástěnce před školní jídelnou a v prostorách jídelny.
 16. Při ukončení školní docházky nebo stravování ve školní jídelně je povinen žáka(zákonného zástupce) si oběd včas odhlásit a zrušit.
 17. Případné připomínky je možno projednat osobně s vedoucí školní jídelny.

PROJEKTY, SPONZOŘI