Menu
Základní škola a mateřská škola Novosedly nad Nežárkou
Základní škola
a mateřská škola Novosedly nad Nežárkou

Základní škola

Velikost a vybavení organizace

Základní škola a mateřská škola Novosedly nad Nežárkou je malotřídní škola v obci na okraji CHKO Třeboňsko. Pět postupových ročníků je organizováno ve dvou nebo třech třídách, dle počtu žáků a především tak, aby mohla být udržena kvalita výuky. Škola upřednostňuje spojení 1. a 2. ročníku, 3. ročník samostatně, 4. a 5. ročníku.

Školní družina je otevřena pro všechny žáky od 1. do 5. ročníku, v době od 6,30 do 16,00 hodiny. Je organizování v jednom nebo dvěma odděleních, dle počtu účastníků.

Mateřská škola je jednotřídní.

Stravování zabezpečuje školní jídelna.

Kapacita organizačních složek:

 

Základní škola

44

Školní družina

44

Mateřská škola

24

Školní jídelna

70

Právním subjektem s právní formou příspěvkové organizace obce Novosedly nad Nežárkou se škola stala 1. 11. 2002, Organizace vykonává činnost základní školy, mateřské školy, školní družiny a školní jídelny.

Všechny organizační složky spolu vzájemně komunikují a dobře spolupracují. V cílech výchovy a vzdělávání se podporují, propojují. Proces společně diskutují a vyhodnocují.

Organizace sídlí v 100 let staré budově v dobrém technickém stavu, vytápěná plynem. Má vlastní pozemek – zahradu s instalovanými herními prvky. Školní kuchyně je zrekonstruovaná.

Vzhledem dispozici budovy se děti i žáci často potkávají, spolupracují a znají se navzájem.

Škola vede školní kroniku o své činnosti a pořizuje fotografickou dokumentaci se souhlasem zákonných zástupců.

ZŠ i MŠ mají své dětské, žákovské a odborné knihovny, které jsou průběžně modernizovány a doplňovány. Knihy se podílí na vyučování, projektových dnech a budování vztahu ke čtení.

Žáci ZŠ i děti MŠ absolvují každý rok plavecký výcvik v bazénu v Jindřichově Hradci. Důraz je kladen na zdravý pohyb a tělu prospěšný pobyt ve vodě.

Mateřská škola:

Mateřská škola je otevřena od 6.30 hodin do 16.00 hodin a je zcela osvobozena od poplatků rodičů. Je umístěna v prvním patře budovy. Náleží jí šatna, dvě třídy, místnost na spaní a nové sociální zařízení. Je kvalitně vybavena. Disponuje bohatým vybavením pro didaktickou výuku a ostatní pobyt dětí. V okolí mateřské školy jsou louky, pole, lesy i rybníky – ideální místa pro výchovné, vzdělávací činnosti i relaxační pobyt.

Bližší charakteristika, hodnocení a učební plány jsou součástí ŠVP pro mateřskou školu.

Školní družina:

Školní družina zahajuje činnosti v 6.30, ukončuje v 16.00 a je zcela bez poplatku rodičů.

Školní družina využívá ke své činnosti prostory v přízemí, dobré, i když menší prostory. Část prostor je určena k odpočinku a vlastním aktivitám žáků a ostatní je pracoviště a místo pro vedení výchovné činnosti dle programu školní družiny. Žáci mají k dispozici kvalitní didaktický herní materiál. Družina má k dispozici školní zahradu včetně zařízení. Často zařazuje vycházky a hry v přírodě okolí školy. 

Bližší charakteristika a činnost školní družiny jsou součástí ŠVP Školní družiny.

Základní škola:

Žáci základní školy mají k dispozici dvě třídy ve standardním moderním vybavením. Jsou organizované na jednotlivá pracoviště a umožňují tak diferenciaci práce učitele se žáky, dle jejich potřeb. Jsou vybaveny IT tabulemi a každá 6 stanicemi PC, koberce i klasickou tabulí pro křídu. Třetí učebna je menší, vybavena 3 stanicemi PC. Tělocvična je v přízemí spolu se šatnou i stravováním. Sociální zařízení po rekonstrukci odpovídá nejnovějším hygienickým nárokům provozu zařízení. Žáci mají na chodbě před třídou svou soukromou skříňku pro uložení věcí a pomůcek.

Škola využívá vhodné a moderní učební pomůcky. Zřizovatel zajišťuje financování dostatečného materiálního vybavení, včetně učebnic, učebních textů a materiálů.

Organizace dne ZŠ:

 

8,00

Začátek vyučování ZŠ

1. vyučovací hodina

8,00 – 8,45

2. vyučovací hodina

8,55 – 9,40

3. vyučovací hodina

10,00 – 10,45

4. vyučovací hodina

11,00 – 11,45

5. vyučovací hodina

11,55 – 12,40

6. vyučovací hodina

12,50 – 13,35

7. vyučovací hodina

13,45 – 14,30

Škola vyučuje některé předměty v blocích, které trvají 90 minut a učitel určí přestávku v práci žáků s ohledem na jejich hygienickou a duševní pohodu.

 

 

Stravování:

Škola zajišťuje dopolední svačiny i pro žáky ZŠ v době druhé přestávky, z důvodu návyků na správné a zdravé stravování.

Školní jídelna i kuchyně jsou modernizovány. Vybavena vhodným nábytkem různých rozměrů s ohledem na věkovou skladbu žáků. Školní kuchyně vaří s důrazem na různorodou a vhodnou stravu. Její parametry odpovídají současným požadavkům na tyto provozy. Všechny potraviny jsou prvotní, polotovary se používají výjimečně.

Žáci se učí jíst zdravé a pestré pokrmy a potraviny. Dodržovat pravidelnost v jídle. Odhadnout svou porci. Samostatně se obsloužit a uklidit po sobě.

Způsob zajištění vhodného mikroklimatu:

V učebnách je zajištěna teplota nejméně 20 – 22 °C. Topná sezóna je obvykle od poloviny září do poloviny května. V letním období je regulována teplota žaluziemi. Kontrola teploty vzduchu v místnostech s trvalým pobytem žáků je zajištěna nástěnnými teploměry.  Větrání je prováděno pravidelně, mimo přítomnost žáků, školnicí. Třídními učiteli, učiteli, učiteli, kteří mají dohled nad žáky během vyučování.

Požadavky na hygienicko-epidemický režim:

Úklid školy zajišťuje školnice. Na toaletách je k dispozici teplá voda, mýdlo a jednorázové papírové ručníky, desinfekce na ruce.

V učebnách jsou umyvadla se studenou vodou, ručníky žáků u umyvadel. Žáci si je nosí domů pravidelně k vyprání. 

Škola má vhodně rozmístěny desinfekční prostředky na ruce tak, aby mohly být průběžně využívány k dodržování nastavených hygienických pravidel.

 

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor je budován se záměrem maximální aprobovanosti a příslušného vzdělání. Škola těží také ze stálosti svých pedagogů, kteří si budují dlouholetou praxi a zkušenosti.

Všichni jsou ochotni se dále vzdělávat a rozvíjet kompetence k vlastní fundované práci.

Škola má metodika prevence, školního výchovného poradce, koordinátora environmentální výchovy.

Pokud je indikováno využívá asistenta pedagoga, či školného asistenta.

 

Charakteristika žáků

Novosedly nad Nežárkou zahrnují i obce Kolence, Mláka, Jednoty. Z dalších obcí dlouhodobě navštěvují školu žáci z Roseče, Ratiboře, Hatína. 

Dlouhodobé projekty, spolupráce

 

Dlouhodobé projekty

 

Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle obsahu učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Některé projekty jsou třídní, ročníkové či školní. O zapojení třídy do školního projektu se rozhodují i žáci se svým třídním učitelem. Škola takové aktivity plánuje většinou na jedno pololetí školního roku. Žáci a rodiče jsou s nimi seznámeni v rámcovém plánu práce ředitele školy a na webových stránkách školy, většinou i písemně.

Škole se dosud nemá mezinárodní spolupráci.

Spolupráce s rodiči 

Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, individuálních konzultacích, v rámci konzultačních hodin, telefonicky dle zájmu rodičů (zák. zástupců).

 

Škola pořádá akce, aktivity, programy pro rodiče, občany i další přátele školy průběžně         a s různým zaměřením. Pravidelností je zahradní slavnost k ukončení školního roku                a vystoupení k zahájení adventního času v Novosedlech nad Nežárkou.

 

Na základě § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb.,  předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zřizovatel zřizuje Školskou radu. Má tři členy. Zástupce zřizovatele, školy a zákonných zástupců.

 

Základem vzdělávání a výchovy integrovaných žáků je úzká spolupráce s PPP Jindřichův Hradec. V oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty škola spolupracuje se společností Lesy ČR, Hamerský potok, o. s., nadace Vydra.

 

V oblasti kulturních akcí spolupracuje škola s Městskou knihovnou v Jindřichově Hradci – pravidelné besedy, Domem dětí a mládeže J. Hradec – olympiády, Plaveckým bazénem – plavecké závody atd. V oblasti prevence patologických jevů škola spolupracuje s Policií ČR.

 

O dění ve škole dává škola vědět v tisku, případně v dalších médiích. Aktuální informace může každý nalézt na internetových stránkách školy – www.zsnovosedlynn.cz.

 

 

 

 

Vstup do budovy je elektronický s dohledem.

Rodiče a veřejnost využije konzultační hodiny, dohodnuté schůzky telefonicky předem, případně dobu od 6:30 – 7:30, 13:00 – 16:00 hodin.

Kontrolu vstupu provádí především pracovnice školní družiny, učitelé MŠ a školnice.

Ředitel školy má právo otevírací dobu dočasně upravit v zájmu bezpečnosti žáků, či v rámci mimořádného provozu ve škole.

PROJEKTY, SPONZOŘI